Životné minimum od 1. júla 2017

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Po štyroch rokoch sa zvyšuje životné minimum a od neho závisiace sociálne dávky. Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov je obdobie od apríla minulého roka…

Novelizácia limitu pre doplatky za lieky

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Od 1. novembra sa znižuje ochranný limit na doplatky za lieky a rozširuje sa okruh osôb, ktorým vznikne nárok na doplatok za lieky. Novela zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín … >> viac

Odkázanosť na individuálnu prepravu a cystická fibróza

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Pacienti s cystickou fibrózou sú často kvôli komplikovanému zdravotnému stavu odkázaní na individuálnu prepravu a nemôžu využívať MHD. V minulosti už niektorí pacienti získali napr. príspevok na osobné motorové vozidlo alebo parkovací preukaz. Aké sú dnešné možnosti z pohľadu zákona? … >> viac

Zmeny v oslobodení od úhrady diaľničnej známky

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Od 1.1.2015 už nebude stačiť pre osoby zdravotne ťažko postihnuté na výnimku z platenia úhrady za používanie diaľnic a rýchlostných ciest iba rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou osobného motorového vozidla.   Podľa … >> viac

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov upravuje systém inštitúcii a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce. V 8. časti v §§ 55-61 tohto zákona sa konkrétnejšie upravuje zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím. Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská … >> viac

Životné minimum sa od 1.7.2014 nezmenilo

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu … >> viac

Výnimka z platenia úhrady za používanie diaľnic

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Podľa §6 ods. 6, písm. ch) zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) nemusí občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému je poskytovaný peňažný príspevok  na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou  osobného motorového vozidla podľa zákona 447/222008 Z.z. o peňažných príspevkov … >> viac

Zmeny v dávkach a prednostných vyšetreniach pre rok 2014

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Aké zmeny nastali v prídavkoch na dieťa, rodičovskom príspevku, príspevku pri narodení dieťaťa, v nemocenských dávkach a prednostných vyšetreniach v ambulanciách v roku 2014? Zmeny v dávkach pre rodičov Prídavok na dieťa je sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Nezaopatreným … >> viac

1 2 3