Nárok na individuálnu prepravu už majú aj pacienti s cystickou fibrózou

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Od 1.1. 2017 novelizáciou zákonov  č. 447/2008 Z.z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a  č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení  budú platiť zmeny, podľa ktorých môže mať aj pacient ZŤP s cystickou fibrózou nárok na priznanie individuálnej prepravy, zvýši sa limit príjmu osoby ŽŤP pre zníženie peňažného príspevku na opatrovanie, rozšíri sa tiež okruh príjmov, ktoré nemajú vplyv na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu a mení sa dĺžka obdobia, počas ktorého za opatrovateľa platí dôchodkové poistenie štát.

Predmetnou novelizáciou sa rozšíril predmetný zákon v § 14 ods. 6 písm. c) okruh osôb ZŤP s nárokom na individuálnu prepravu o pacientov CF s „pľúcnymi a gastrointestinálnymi prejavmi“.
Rozhodnutím o individuálnej preprave osobe ŤZP môže vzniknúť nárok na:
1.Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla (§34)
2.Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením
prevádzky osobného motorového vozidla (§38 ods.9, ods.10 a ods.11)
3.Parkovací preukaz (§17 a príloha č. 9)
4.Peňažný príspevok na prepravu (§36 a príloha č. 11)

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla sa môže poskytnúť osobe ŤZP, odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná alebo sa jej poskytuje alebo preukáže, že sa bude poskytovať sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie a osobné motorové vozidlo bude vo vymenovaných prípadoch využívať najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy. Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť na osobné motorové vozidlo, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov. Maximálna výška peňažného príspevku je 6 638,79.- eur. Ďalší peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť, ak od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní predchádzajúceho peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla uplynulo najmenej sedem rokov a za splnenia ďalších podmienok uvedených v §34 uvedeného zákona.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla sú výdavky na pohonné látky, ktoré slúžia na jeho prevádzku, ktoré osoba ŤZP využíva na pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity. Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla je mesačne 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom. Poskytuje sa osobe ŤZP odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, alebo nie je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla a jej prepravu zabezpečuje fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na vykonávanie prepravy.

Parkovací preukaz vyhotoví príslušný orgán na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti občana ŤZP na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Vzor parkovacieho rozhodnutia je uvedený v prílohe č. 9 tohto zákona a je určený na uplatnenie výhod podľa osobitného predpisu.

Peňažný príspevok na prepravu možno poskytnúť fyzickej osobe ŤZP, ktorá na svoje pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity využíva prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy, obcou alebo registrovaným subjektom podľa osobitného predpisu.
Peňažný príspevok na prepravu sa poskytuje na základe preukázaných výdavkov na prepravu. Fyzická osoba ŤZP je povinná predložiť doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu každý kalendárny mesiac príslušnému úradu na vyúčtovanie, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Peňažný príspevok na prepravu je mesačne najviac 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Peňažný príspevok na prepravu nemožno poskytnúť osobe ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, alebo ktorá je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla.

Novelizáciou zákona sa tiež zvyšuje peňažný príspevok na opatrovanie:
• §40 ods.7 – peňažný príspevok na opatrovanie pri opatrovaní jednej osoby ŤZP sa zvyšuje mesačne zo 111,32 % sumy životného minima na 125%. Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ťažkým zdravotným postihnutím sa peňažný príspevok zvyšuje mesačne zo 148,42 % sumy životného minima na 162,1%,
• §40 ods. 8 – peňažný príspevok na opatrovanie, ak sa osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na opatrovanie poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne sa zvyšuje mesačne z 98,33 % sumy životného minima na 112,01%. Pri opatrovaní najmenej dvoch osôb ŤZP odkázaných na opatrovanie, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo ktoré navštevujú školské zariadenia v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne sa peňažný príspevok zvyšuje mesačne zo 139,15% sumy životného minima na 152,83%,
• §40 ods.9 – peňažný príspevok na opatrovanie ak sa osobe ŤZP s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne a súčasne sa poskytuje opatrovanie aj osobe ŤZP, ktorej sa denná pobytová sociálna služba neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, alebo ktorá nenavštevuje školské zariadenie alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu najviac 20 hodín týždenne sa zvyšuje mesačne zo 144,71 sumy životného minima na 158,39%.
Zvýšenie opatrovateľského príspevku aktuálne predstavuje 27,10.- eur.

Podľa novelizovaného zákona sa v §40 ods. 12 zvyšuje limit výšky príjmu osoby ŤZP z 1,4 násobku sumy životného minima, čo predstavuje v súčasnosti 277,312.-eur na 1,7 násobku sumy životného minima, čo činí 336,753.- eur. Až po prekročení uvedeného limitu sa znižuje peňažný príspevok na opatrovanie o sumu prevyšujúcu príjem osoby ŤZP.

Rozširuje sa § 18 ods. 3, podľa ktorého sa nepovažuje za príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu dary v úhrnnej výške 12 – násobku životného minima, aktuálne je to 2377,08.- eur ročne. Do príjmu sa nezapočítavajú dary z prostriedkov nadácie, občianskeho združenia, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Iné to je ak osoby ŤZP dostanú dary od kamarátov alebo súkromných firiem. Tie by sa mali ohlasovať Úradu práce a ten posúdi, ktoré posilňujú účinky kompenzácie, zachovanie alebo zlepšenie zdravotného stavu a nezapočítavajú sa do príjmu. Ostatné sa do príjmu započítavajú a môžu mať vplyv na poskytovanie kompenzačných príspevkov.

Od 1. januára 2017 sa mení dĺžka obdobia, počas ktorého platí opatrovateľom dôchodkové poistenie štát. Podľa dosiaľ platného § 15 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov rodičovi, ktorý sa stará o choré dieťa platí štát dôchodkové poistenie iba do 18. roku veku dieťaťa. Podľa novelizácie bude platiť štát dôchodkové poistenie tak dlho, ako sa bude o dieťa starať. Predĺži sa aj 12- ročná lehota pri opatrovaní dospelej osoby ŤZP. Podmienkou pre dôchodkové poistenie hradené štátom je, aby sa osoba starajúca sa o osobu ŤZP, ktorej bol priznaný opatrovateľský príspevok, prihlásila v Sociálnej poisťovni.