Odkázanosť na individuálnu prepravu a cystická fibróza

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Pacienti s cystickou fibrózou sú často kvôli komplikovanému zdravotnému stavu odkázaní na individuálnu prepravu a nemôžu využívať MHD. V minulosti už niektorí pacienti získali napr. príspevok na osobné motorové vozidlo alebo parkovací preukaz. Aké sú dnešné možnosti z pohľadu zákona?

§14 ods.6 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
(6) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti
a) premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť,
b) nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy alebo
c) zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.

Toto je ustanovenie zákona, podľa ktorého sa priznáva odkázanosť na individuálnu prepravu. Bez priznania odkázanosti na individuálnu prepravu nemôže vzniknúť občanovi ZŤP nárok na:

  • peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
  • peňažný príspevok na prepravu
  • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (príspevok na benzín)
  • parkovací preukaz

Pacientovi s cystickou fibrózou nevzniká nárok na odkázanosť na individuálnu prepravu priamo zo zákona. Vychádzajúc zo znenia citovaného ustanovenia (najmä), mohol by mať nádej, ale z ďalšieho znenia vyplýva, že aj v prípade vymenovaných diagnóz posudkoví lekári uznávajú odkázanosť na individuálnu prepravu iba pacientom ZŤP s ťažším zdravotným stavom. Pacient s CF pri svojej žiadosti o individuálnu prepravu môže byť úspešný skôr odvolaním na súde ako na ÚPSVaR, ak dokáže, že v prostriedkoch hromadnej dopravy je ohrozená jeho dôstojnosť a hrozí mu riziko infekcie, ktorá ohrozuje vážne jeho zdravie a život.
Odkázanosť občanov ZŤP na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ktorý bol posúdený podľa zákona účinného do 31. 12. 2008 sa neprehodnocuje podľa zákona účinného od 1. 1. 2009 a odkázanosť na individuálnu dopravu ďalej trvá. Prehodnotiť a zrušiť ju môže posudková komisia iba vtedy, ak sa pacientovi zlepšil zdravotný stav.

Zák. č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci nahradil od 1.1.2009 zák. č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Pri zmenách zákonov je dôležité upraviť platnosť nárokov priznaných zrušeným zákonom, teda či budú prijatím nového zákona zachované alebo sa budú meniť v intenciách nového zákona.
§ 65 ods. 5 zák. č 447/2008 uvádza:
(5) Odkázanosť občana s ťažkým zdravotným postihnutím na osobnú asistenciu, odkázanosť na sprievodcu, odkázanosť na kúpu pomôcky, odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, odkázanosť na kompenzáciu zvýšených výdavkov a odkázanosť na celodenné, osobné a riadne opatrovanie, ktoré boli posúdené podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, sa po 31. decembri 2008 neprehodnocuje podľa zákona účinného od 1. januára 2009, ak u občana s ťažkým zdravotným postihnutím nedôjde k takým zmenám v zdravotnom stave, osobnostných predpokladoch, rodinnom prostredí alebo životnom prostredí a v prostredí, ktoré ovplyvňuje jeho začlenenie do spoločnosti, ktoré majú vplyv na trvanie odkázanosti.

Ak sa neudejú uvedené zmeny, nemôže ÚPSVaR odobrať pacientovi CF nárok na odkázanosť na individuálnu prepravu a trvá mu tak, ako mu bola uznaná podľa pôvodného zákona platného do 1.1.2009. Na základe tohto ustanovenia sa môžu pacienti s CF, ktorým bola priznaná odkázanosť na individuálnu prepravu podľa zák. č. 195/1998 Z.z. a ktorým nenastali zmeny v zmysle citovaného ustanovenia, odvolať proti rozhodnutiu ÚPSVaR v prípade odobratia nároku na odkázanosť na individuálne prepravu.