Zmeny v dávkach a prednostných vyšetreniach pre rok 2014

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Aké zmeny nastali v prídavkoch na dieťa, rodičovskom príspevku, príspevku pri narodení dieťaťa, v nemocenských dávkach a prednostných vyšetreniach v ambulanciách v roku 2014?

Zmeny v dávkach pre rodičov

Prídavok na dieťa je sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Nezaopatreným dieťaťom sa rozumie dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom. Dávka sa zvyšuje z 23,10 euro na 23,52 eur.

Príplatok k prídavku na dieťa  dostáva rodič alebo iná osoba, ktorá sa stará o nezaopatrené dieťa, je poberateľom dôchodku, nepracuje a nemá priznaný bonus a zvyšuje sa z 10,83  na 11,02 eur.

Rodičovský príspevok je sociálna dávka, ktorým štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do 3 rokov, v prípade nepriaznivého zdravotného stavu do 6 rokov života a zvyšuje sa o 3,60 eur na 203,20 eur, u dvojčiat 254 eur, u trojčiat 304,80 eura.

Príspevok na starostlivosť o dieťa poberá oprávnená osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (vykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou alebo štúdium na strednej alebo vysokej škole), na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa alebo do 6 rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom zostáva bez zmien vo výške 41,10 eura bez preukázaných nákladov na škôlku alebo opatrovateľku. Pri preukázaných nákladoch maximálne do výšky 230 eur.

Príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa sa zlučuje a bude sa vyplácať jednorázovo v sume 829,86 eur v prípade prvého až tretieho dieťaťa, v prípade štvrtého a ďalšieho iba 151,37 eur a ak sa súčasne narodili dve alebo viac detí, suma príspevku sa zvyšuje o 75,69 eur.

Zmeny v nemocenských dávkach

Nemocenská dávka sa poskytuje poistencovi, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný dočasne práceneschopným na výkon zárobkovej činnosti. Denná maximálna dávka tento rok počas prvých troch dní sa zvýši z 9,69 eur na 9,92 eur a od štvrtého dňa z 21,32 eur na 21,83 eur.

Ošetrovné člena rodiny prináleží poistencovi nemocenského poistenia najviac na 10 dní a tento rok sa maximálna denná dávka zvyšuje z 21,32 eur na 21,83 eur.

Materská dávka je nemocenská dávka, ktorá sa poskytuje tehotnej žene, alebo takej, ktorá sa stará o narodené dieťa v trvaní 34, v prípade osamelej ženy 37 týždňov vo výške 65 %  priemerného hrubého príjmu, ktorý mala matka v roku predchádzajúcom tomu, kedy nastúpila na materskú dovolenku. V tomto sa roku denné maximum zvyšuje z 25,20 eur na 25,80 eur.

Prednostné vyšetrenia v ambulanciách s novými pravidlami

Podľa novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti od mája 2014 môže lekár zobrať len jedného platiaceho pacienta za dve hodiny. V praxi by to malo vyzerať tak, že ak lekár vyšetrí pacienta prednostne, musí po ňom dve hodiny ordinovať bežných pacientov. Lekár musí do 31.1.2014 požiadať samosprávny kraj o schválenie a potvrdenie ordinačných hodín, kde osobitne vyznačí ordinačné hodiny na prednostné vyšetrenie. Samosprávny kraj bude dodržiavanie ordinačných hodín kontrolovať a v prípade ich porušenia môže lekárovi uložiť pokutu do výšky 500 eur.