Životné minimum sa od 1.7.2014 nezmenilo

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.
Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje ministerstvu Štatistický úrad SR.
Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku. Za uvedené obdobie sa podľa Štatistického úradu SR životné náklady nízkopríjmových domácností nezvýšili a preto sa výška životného minima nemení a zostáva na úrovni r. 2013

  • 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
  • 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
  • 90,42 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa
Nemenia sa ani ostatné veličiny nadväzujúce na životné minimum

Od 1. júla 2014 sa nezvýši okrem sociálnych dávok ( tu patria aj kompenzačné peňažné
príspevky ) napríklad aj výška daňového bonusu (ostáva vo výške 21,41 eur), ktorý sa pravidelne k tomuto dňu zvyšoval. Od výšky životného minima je však závislá aj nezdaniteľná časť základu dane, ktorá sa teda v roku 2015 nezmení a ostane vo výške platnej pre rok 2014, t.j. vo výške 3 803,33 EUR.“

Zdroj: MPSVa R SR, Podnikam.SK, MV