Výnimka z platenia úhrady za používanie diaľnic

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Podľa §6 ods. 6, písm. ch) zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) nemusí občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému je poskytovaný peňažný príspevok  na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou  osobného motorového vozidla podľa zákona 447/222008 Z.z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného poistenia platiť úhradu za používanie diaľnic (diaľničná známka).

Poberanie príspevku  preukáže prepravovaná osoba rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nemusí byť vlastníkom osobného motorového vozidla ale:

  • musí sedieť vo vozidle a preukázať sa kópiou rozhodnutia o peňažnom príspevku
  • vodič,   ktorý pre osobu ŤZP ide, alebo ju odviezol musí mať kópiu rozhodnutia o peňažnom  príspevku a zároveň doklad o umiestnení tejto osoby v domove sociálnych služieb, v školskom zariadení, v zdravotníckom zariadení a pod.

 Výnimka z platenia úhrady za používanie diaľnic (diaľničná známka)  platí iba na území Slovenskej republiky a týka sa len tých osôb, ktorým vydal rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou osobného motorového vozidla príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výnimka z použitia technického prostriedku

Podľa §16a ods. 2, písm. b) zákona o obecnej polícii nemôže príslušník obecnej (mestskej) polície na zabránenie odjazdu osobného motorového vozidla, ktoré prepravuje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím použiť technicky prostriedok (papuču).

 ZDROJ: MDVRR SR