Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov upravuje systém inštitúcii a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce. V 8. časti v §§ 55-61 tohto zákona sa konkrétnejšie upravuje zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím.

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickými alebo fyzickými osobami, v ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce. Občan so zdravotným postihnutím na účely tohto zákona je občan uznaný za invalidného, teda má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou osobou. Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska vydávajú úrady práce, soc. vecí a rodiny na základe kladného posudku orgánu na ochranu zdravia. Priznaním postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska vznikajú zamestnávateľovi voči osobám so zdrav. postihnutím povinnosti, vyplývajúce zo Zákonníka práce a Zákona o službách zamestnanosti, ktoré smerujú k vytvoreniu  podmienok umožňujúcich týmto osobám riadne a bezpečne vykonávať svoju prácu.

Pre priznanie postavenia chránenej dielne je zamestnávateľ povinný vytvoriť minimálne dve pracovné miesta pre občanov so zdravotným postihnutím, pričom občania so zdravotným postihnutím musia tvoriť najmenej 50%z celkového počtu zamestnancov. Pre priznanie chráneného pracoviska je možné vytvoriť iba jedno miesto pre občana so zdravotným postihnutím, pričom nie je potrebné sledovať percentuálny podiel občana so zdravotným postihnutím na celkovom počte zamestnancov. Za chránené pracovisko sa považuje aj pracovisko, na ktorom občan so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť a môže byť zriadené aj v jeho domácnosti. Za chránené dielne a chránené pracoviská sa môžu považovať aj výrobné družstvá invalidov. Zoznam chránených dielní a chránených pracovísk je uvedený na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska môže poskytnúť príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zamestnávateľovi na základe písomnej žiadosti na úhradu časti nákladov pre vytvorenie pracovného miesta pre občana so zdravotným postihnutím, ak je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac. Výška príspevku je závislá od celkovej ceny práce, regiónu a miery evidencie nezamestnanosti v okrese

Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnúť zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25% občanov so zdravotným postihnutím a ak nemá postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska úhradu preddavku na zdravotné a sociálne poistenie a na starobné dôchodkové sporenie vo výške, ktorá sa vypočítavá najviac zo 60% priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za zákonom stanovené obdobie

Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnúť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie  najmenej 3 mesiace a bude samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať na chránenom pracovisku najmenej dva roky. Neposkytuje sa na úhradu preddavku na zdrav. a sociálne poistenie, na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a ani na nájom. Výška príspevku je závislá od celkovej ceny práce, regiónu a miery evidencie nezamestnanosti v okrese.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska sa poskytuje zamestnávateľovi  ak oň požiada úrad práce, soc. vecí a rodiny v zákonom určenom termíne. Za prevádzkové náklady, na ktoré sa príspevok vzťahuje sa považuje napr.: nájomné, poistenie objektu, energie, náklady na úhradu mzdy a preddavku na zdravotné a sociálne poistenie, atď.

Príspevok na náklady na dopravu na požiadanie poskytuje zamestnávateľovi úrad práce, soc. vecí a rodiny pre občanov so zdravotným postihnutím na zabezpečenie dopravy na miesto výkonu zamestnania a späť a to v rozsahu týždenného pracovného času na základe dokladov preukazujúcich vynaložené náklady

Príspevok na činnosť pracovného asistenta poskytuje úrad zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným poistením alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, ak z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti vyplýva potreba pracovného asistenta. Príspevok sa poskytuje vo výške 41% až 70% celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v SR.

V zmysle zákona o službách zamestnanosti k nástrojom pomoci patria aj agentúry pre sprostredkovanie zamestnania. Na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny  je každý mesiac aktualizovaný zoznam agentúr s platným povolením.

Agentúry dočasného zamestnávania sú právnické alebo fyzické osoby, ktoré zamestnávajú občana v pracovnom pomere na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi. To znamená, že iná právnická alebo fyzická osoba ukladá zamestnancovi agentúry pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu a dáva mu na tento účel pokyny. Agentúra môže dočasne prideliť zamestnanca k tomu istému zamestnávateľovi maximálne 5-krát po sebe počas 24 mesiacov. Za pridelenie zamestnanca vyberá agentúra od užívateľského zamestnávateľa úhradu v dohodnutej výške.

Agentúry podporovaného zamestnania poskytujú služby občanom zo zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaným občanom pri ich začlenení do spoločnosti. Ich činnosť spočíva v odbornom poradenstve pri získavaní a udržaní pracovného miesta, vo vyhľadávaní vhodného zamestnania, v poskytovaní pracovnoprávneho a finančného poradenstva, pri riešení nárokov občanov so zdrav. postihnutím vyplývajúcich z ich zdravotného postihnutia ako aj pri získavaní a udržaní prac. miesta dlhodobo nezamestnaným občanom.

Na podporu zamestnanosti je v predmetnom zákone v 9. časti v § 65 zakotvený odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdrav. postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov je povinný odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdrav. postihnutím, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce z priemernej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za určité obdobie.

Podľa zainteresovaných má posledná novelizácia zák. č. 96/2013 Z.z., z ktorej sú v tomto článku čerpané informácie, negatívny dopad na zamestnanosť občanov so zdravotným postihnutím. V porovnaní s predchádzajúcim znením zákona sa znížila výška  príspevkov a niektoré sa zmenili z obligátorných na fakultatívne – teda z povinného nároku na preplatenie iba na možnosť preplatenia. Zvýšila sa administratívna zaťaženosť rozšírením obsahových náležitosti písomných žiadostí o príspevky a tiež vznikom Výboru pre otázky zamestnanosti, ktorý posudzuje žiadosti o príspevky a rozhoduje o ich pridelení. Je teraz na kompetentných, aby negatívne zmeny prehodnotili a v ďalšej novelizácii zvýšili motiváciu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.