Odoberanie peňažných príspevkov pacientom s cystickou fibrózou

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začali prehodnocovať a odoberať ZŤP občanom peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov. Nie vždy je rozhodnutie o odobraní týchto príspevkov opodstatnené.
Pacienti s cystickou fibrózou majú v zmysle zák. č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia nárok:
1. podľa Prílohy č. 5, I. bodu, písm. b) na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, ak trpia na pankreatickú insuficienciu,
2. podľa Prílohy č. 6 , II. bod, písm. d) na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou

Na tieto príspevky má pacient s cystickou fibrózou nárok priamo zo zákona a odobrať by ich ÚPSVaR mohol iba po zmene zákona a tá sa neuskutočnila. Odobratie predmetných peňažných príspevkov je v rozpore s platnou právnou úpravou. Brániť sa musí ZŤP pacient s cystickou fibrózou odvolaním v zmysle poučenia, ktoré je uvedené v rozhodnutí ÚPSVaR. Odvolať sa musí v stanovenej lehote, ináč sa odvolanie zamietne ako oneskorené a pacient stráca nárok na peňažný príspevok.
Pre informáciu prikladáme úplne znenie príloh, podľa ktorých vzniká pacientovi s CF nárok na vyššie uvedené peňažné príspevky.

Príloha č. 5 k zákonu č. 447/2008 Z. z.
Skupiny chorôb a porúch na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

I.skupina poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie
a) fenylketonúria do 18. roku života, po 18. roku života sa posudzuje individuálne na základe neurologického a psychiatrického vyšetrenia,
b) cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou,
c) nešpecifické zápalové ochorenie čreva ulcerózna kolitída, Crohnova choroba v období sekundárnej malabsorpcie,
d) celiakia v detskom veku a u dospelých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitné potravinové výrobky.

II. skupina
a) diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami,
b) odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka s malnutríciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy, c) syndróm krátkeho čreva so skrátením čreva viac ako 100 cm s prejavmi malabsorpcie,
d) chronické poškodenie pankreasu (zápal, nádor, úraz) so závažnou maldigesciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy s prejavmi malabsorpcie,
e) systémové ochorenia (systémový lupus erytematodes, Sjögrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba) spojené s poklesom hmotnosti tela viac ako 10 % od normy,
f) malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu, s poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,
g) skupina ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy, s diagnostikovanou závažnou zmenou funkcie tráviaceho traktu alebo s poklesom hmotnosti tela viac ako 15 % od normálnej hodnoty s prejavmi malabsorpcie.

III. skupina
a) chronická insuficiencia obličiek, kde je hladina kreatinínu v sére vyššia ako 200 mmol/l,
b) zúženie pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania na benígnom podklade alebo malígnom podklade.

Príloha č. 6 k zákonu č. 447/2008 Z. z.
Zoznam zdravotných postihnutí na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou

I.Závažné ochorenia kože a kožných adnex
a) dekubity a trofické defekty na ploche nad 5 % kožného krytu,
b) jazvy po popálení, poleptaní a ožarovaní s potrebou pravidelného ošetrovania (preväzy pre mokvanie, hnisanie s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov),
c) rozsiahle ekzémy generalizovaného charakteru s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,
d) pľuzgierovité kožné ochorenia s generalizovaným postihnutím kože s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,
e) psoriasis vulgaris generalizovaná forma s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,
f) ostatné kožné ochorenia vyžadujúce trvalé ošetrenie pomocou mastí, pást, olejov, obkladov (rozsiahle dermatózy, dermatomykózy, rohovatenie), kožné ochorenie musí mať generalizovaný charakter a postihuje plochu väčšiu ako 20 % povrchu kože,
g) ochorenia so zvýšenou sekréciou potných žliaz (chloridy v pote viac ako 40 mmol/l, sodík viac ako 70 mmol/l).

II. Stavy s chronickou sekréciou z fistúl a stomií s potrebou častého ošetrovania (viac ako trikrát denne)
a) osteomyelitída s trvalou sekréciou,
b) chronické fistuly so sekréciou,
c) tracheostómie, gastrostómie, nefrostómie, cystotómie, kolostómie,
d) cystická fibróza s chronickými pľúcnymi prejavmi alebo gastrointestinálnymi prejavmi.

III. Ostatné postihnutia
a) stresová inkontinencia moču III. stupňa,
b) úplná inkontinencia moču (podmienená organicky),
c) úplná inkontinencia stolice.

 

Doplnené 28.5.2015

Odobrať predmetné peňažné príspevky môže Úrad práce, sociálnych vecí  a rodiny iba vtedy, ak ich žiadateľ má mesačne vyšší príjem ako 3-násobok životného minima.