Cystická fibróza a cestovanie 1: Príprava pred cestou

Kategória: Život s cystickou fibrózou | 0

Všetci chceme cestovať a spoznávať nové krajiny. Pacienti s cystickou fibrózou (CF) majú predsa len určité obmedzenia pri cestovaní. Na cestu sa musia dôslednejšie pripraviť a k tomu by im mal pomôcť aj tento dokument, ktorý Vám budeme predkladať čiastkovo. 1. časť je úvodom do problematiky.

Predĺženie priemernej dĺžky života a jeho zlepšená kvalita, zaznamenané v posledných troch dekádach, umožňujú ľuďom s CF participovať na všetkých podobách moderného života vrátane turizmu. Želanie cestovať by sa malo rešpektovať a podporovať s ohľadom na pacientov zdravotný stav. Riziká súvisiace s cestovaním môžu byť u pacientov s CF vyššie ako u zdravých ľudí.

Cestovanie v krajine, kde nie je špecializovaná starostlivosť o pacientov s CF, môže byť veľmi náročné. V záujme zaistenia bezpečného a pohodlného cestovania je pred cestou potrebná detailná príprava, zdravotné vyšetrenie a porada s lekárom. Ošetrujúcemu personálu pacienti s CF čoraz častejšie kladú otázky súvisiace s cestovaním, a táto skutočnosť sa tiež odzrkadľuje na zvýšenom počte dopytov týkajúcich sa tejto problematiky na internetovej stránke odborného poradenstva ECORN-CF (http://www.ecorn-cf.eu/).

201201291558_cestovanie_plaz

Na pomoc ošetrovateľskému tímu CFkárov pri hodnotení a sledovaní zdravotného stavu pacientov a pri prevencii zhoršenia klinického stavu bolo napísaných niekoľko smerníc (k dispozícii na http://www.ecfs.eu/). Neexistujú však žiadne európske odporúčania, ktoré by sa vzťahovali špeciálne na problémy cestovania.

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť odborné rady ohľadne cestovania pre ľudí s CF a pomôcť im zodpovedne si naplánovať zahraničný pobyt. Dúfame, že tieto odporúčania príjmu všetky európske centrá CF ako bázu zlepšenia starostlivosti o pacientov. Možno bude potrebné odborne vyškoliť členov ošetrovateľských tímov, pokiaľ ide o poskytnutie rád, súvisiacich s cestovaním a vychádzajúcich z informácií uvedených v tomto prehľade.
V rámci systému medzinárodného odborného poradenstva projektu ECORN-CF pacienti a členovia ošetrovateľských tímov položili veľa otázok súvisiacich s témou „cestovanie s CF“ a vyšlo najavo, že vyhodnotiť kvalitu odpovedí je ťažké, keďže nie je k dispozícii žiadna všeobecne prijatá smernica. Preto študijná skupina ECORN-CF zvolila túto tému za „vyhlásenia o konsenze“. Na základe systematického preštudovania literatúry (vyhľadávané termíny: CF A/ALEBO chronic lung diseasae (chronická pľúcna choroba) A travelling (cestovanie) A/ALEBO vacation (prázdniny) A/ALEBO holiday (dovolenka) A/ALEBO sports (športy) pracovné skupiny pre špecifické podtémy vypracovali prvé návrhy rukopisných modulov. Tieto návrhy boli ďalej všetkými uvedenými autormi spracované podľa modifikovanej delfskej metódy (redukovanej na dve opakovania). Ak chýbali dôkazy a tiež všade tam, kde nemohol byť dosiahnutý jednomyseľný súhlas, sa dohoda medzi autormi dosiahla na konsenzuálnych konferenciách, ktoré sa konali v nemeckom Frankfurte nad Mohanom (5.11.2008) a v Prahe, v Českej republike (6. a 7. 10. 2009), na ktorých sa zúčastnili všetci členovia študijnej skupiny ECORN.

Pri príprave na svoj zahraničný pobyt si musia pacienti uvedomiť, že centrum CF nemusí byť vždy nablízku, čo môže mať zásadnú dôležitosť, ak sa ich stav zhorší. Ak počas cesty vzniknú ťažkosti, osoby choré na CF by sa najprv mali spojiť so svojím domácim CF centrom.

CF centrá by mali každému pacientovi pred dovolenkou/pred cestou poskytnúť dôkladne vypracovaný lekársky posudok, skôr ako odsúhlasia, že je schopný zvládnuť cestu. Absolútnych kontraindikácií cestovania je len málo, je však rozumné, aby osoby s CF zvážili, aký môže mať na nich cestovanie vplyv a náležite sa na to pripravili. Pred odchodom na cestu by mal byť ich klinický stav optimalizovaný. Niektorí pacienti to dosiahnu pomocou intenzívnej liečby intravenóznymi antibiotikami počas dvoch/troch týždňov pred cestou.

Pacienti môžu cestovať do iných klimatických podmienok a riziká spojené s dehydratáciou môžu byť pre jednotlivcov s CF výrazné, taktiež dopad vystavenia sa vysokým koncentráciám ozónu, znečistenému ovzdušiu, infekčným organizmom (šíreným vzduchom, stravou, a zlou hygienou) môže byť väčší u osôb s chronickými chorobami, ako napr. CF.

Treba tiež vziať do úvahy logistické otázky, ako dostatok času, priestoru a vybavenia pre terapiu, vhodné skladovanie liekov a prístup k lekárskej starostlivosti. Cestovanie môže spôsobiť únavu, stres a kinetózu. Pacienti sa možno budú zapájať do činností, ktorá sa líšia od tých obvyklých. Niekedy musí člen ošetrujúceho tímu podať správu, že osoba s CF nie je zdravotne spôsobilá cestovať, a odmietnuť podpísať poisťovacie dokumenty. Pokiaľ nejde o cestu za lekárskym ošetrením, pacienti s nestabilizovaným stavom, ako je napr. akútna pľúcna exacerbácia, hemoptýza, gastrointestinálna obštrukcia alebo nekontrolovaný diabetes, by mali svoju cestu odložiť dovtedy, kým sa ich zdravotný stav nestabilizuje.

Ľudia s CF sa musia na cestu dobre pripraviť a pri uvažovaní o ceste do inej krajiny by sa mali poradiť s tímom zo svojho CF centra. Ak počas cesty nastanú problémy, jednotlivci s CF by mali najprv kontaktovať svoje domáce CF centrum.

 

Zdroj: Travelling with cystic fibrosis: Recommendations for patients and care Team members http://www.ecfs.eu/ecfs_guidelines