Prevalencia symptómov depresie a anxiety u pacientov s CF

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že pacienti s CF vykazujú pozoruhodnú rezilienciu. Mnoho pacientov vedie normálny nezávislý život aj navzdory každodennej náročnej liečbe a narušeným pľúcnym funkciám. Tiež psychické fungovanie pacientov bolo vo viacerých výskumoch zistené ako relatívne normálne a podobné fungovaniu zdravých rovesníkov, aj keď sú isté aspekty, v ktorých existuje výskyt signifikantného distresu a nespôsobilosti. Psychické fungovanie pacienta je normálne zväčša dovtedy, kým sa zdravotný stav nestane závažným. U pacientov s chronickým či iným závažným ochorením však zostáva depresívne správanie často nediagnostikované a neliečené a to nezriedka kvôli bežnej predstave, že depresívny postoj vždy sprevádza fatálne ochorenia a je univerzálnou reakciou na závažné ochorenie.

U jednotlivcov s diagnózou chronického ochorenia, ako je napríklad aj CF, je prítomné vyššie riziko vyskytnutia sa symptómov depresie alebo anxiety a zároveň sa zdá, že symptómy anxiety a depresie sú u pacientov s CF častejšie ako u zdravej populácie. V súčasnej dobe nastáva extrémne zvýšenie symptómov depresie i anxiety u pacientov s CF. Doterajšie výskumy tiež naznačujú, že symptómy anxiety sú častejšie ako symptómy depresie. Oboje symptómy sa ukázali ako spojené s horšími zdravotnými výsledkami, vrátane nižšej kvality života.

Obdobie adolescencie a skorej dospelosti je v porovnaní s obdobím do 12 rokov či dospelosti nad 30 rokov najrizikovejším obdobím pre výskyt symptómov depresie a anxiety u pacientov s CF. Problematikou prevalencie symptómov depresie a anxiety u pacientov s CF sa zaoberalo mnoho výskumov, pričom výsledky sú rôznorodé. Rozdielne výsledky výskumov zameraných na skúmanie symptómov depresie a anxiety pacientov s CF môžu byť spôsobené viacerými skutočnosťami. Najpravdepodobnejším dôvodom odlišujúcich sa záverov sa zdá byť použitie rôznych výskumných nástrojov. Príčinou vysvetľujúcou rozdielne výsledky výskumov môžu byť tiež kultúrne rozdiely medzi pacientmi. Výskyt depresie sa líši v rôznych krajinách, medzi krajiny s najvyšším výskytom depresie u pacientov s CF patrí USA, vysoký výskyt je tiež v Anglicku či Španielsku.

Dosiaľ najväčšou psychologickou medzinárodnou skríningovou štúdiou uskutočnenou u pacientov s chronickým ochorením je výskum profesorky Quittnerovej a kolegov z roku 2014. Ten prebiehal v 154 CF centrách v 9 krajinách v Európe a USA a zapojilo sa doňho 6088 pacientov a 4102 rodičov. Cieľom bolo zistenie prevalencie depresie a anxiety u adolescentov a dospelých s CF. Autori udávajú prevalenciu anxiety u 22% adolescentov a 32% dospelých a výskyt depresie u 10% adolescentov a 19% dospelých pacientov. Výskyt týchto symptómov bol dvakrát vyšší ako v normálnej populácii. Komorbidita anxiety a depresie u pacientov bola vysoká, naznačujúca, že zvýšenie anxiety prináša vyššie riziko depresie. So zvýšenou depresiou a anxietou súviselo niekoľko rizikových faktorov, a to vyšší vek, ženské pohlavie, závažnejší zdravotný stav, reprezentovaný hodnotami FEV1 a BMI a tiež zmena v zdravotnom stave v poslednom polroku. Tieto výsledky považujeme za veľmi podstatné a potvrdzujúce mnohé predošlé zistenia, ako napríklad častejší výskyt symptómov depresie a anxiety u starších pacientov alebo spojenie symptómov depresie a anxiety s horším zdravotným stavom. Tieto predošlé výskumy však nezahŕňali pacientov z viacerých štátov, často boli limitované malým výskumným súborom a obmedzeniami výskumných dizajnov.