eZdravie – elektronické recepty a elektronická zdravotná knižka

Kategória: Informácie, Lieky a liečba | 0

Od 1.1.2018 je spustený projekt eZdravie. Pre pacienta je najdôležitejší elektronický recept a elektronické zdravotná knižka.

Elektronický recept

Je nová forma receptu zavedená od 1.1.2018. Klasické papierové recepty ostávajú v platnosti do 1.1.2022, dokedy platí prechodné obdobie. Elektronický recept môže vydať lekár, ktorý je zapojený do eZdravia. K elektronickému receptu môže lekár na prianie pacienta vytlačiť papierovú kópiu. Výnimkou sú recepty, pri ktorých je papierová verzia povinná: opiáty, individuálne pripravované lieky a recepty s výnimkou revízneho lekára. Pacient, ktorému bol vydané lieky na elektrický recept, si v lekárni vyberie lieky rovnako ako dnes s preukazom poistenca. Podľa rodného čísla lekárnik vyhľadá predpísané lieky na elektronickom recepte.

Oproti klasickým receptom nastanú nasledovné zmeny:

 • Lekár pri liečbe pacientov s chronickými ochoreniami môže vydať opakovaný recept (až na 12 mesiacov), ktorý sa každý mesiac po stanovené obdobie automaticky vygeneruje v systéme. Pacient nebude musieť toľko navštevovať lekára iba kvôli predpisu liekov.
 • Možnosť lekára vyznačiť zákaz výdaja náhradného lieku priamo do elektronického preskripčného záznamu.
 • K elektronickým receptom sa nevzťahujú 17 centové poplatky za vydanie receptu, sú oslobodené od poplatku.
 • Platnosť receptu je rovnaká ako pri klasickom recepte (bežný recept 7 dní, antibiotikum 3 dni), ale keďže platnosť je nastavená centrálne v databáze a nie určená popisom na papieri, lekáreň nemôže vydať recept po uplynutí doby platnosti (ako sa to doteraz pomerne často praktizovalo).
 • Recept pri tom, ako ho vypíše lekár, prechádza automatickou kontrolou počítačového systému, čo má eliminovať formálne chyby. Tiež lekáreň má automatickú kontrolu, či pacient nie je neplatičom poistného a v prípade, že je, má nárok iba na neodkladnú zdravotnú starostlivosť

 

 

Elektronická zdravotná knižka

Prihlásiť sa je možné cez stránku Národného portálu zdravia https://www.npz.sk a odkaz Moja Zdravotná knižka. Na prihlásenie je potrebný:

 • občiansky preukaz s čipom,
 • čítačka čipov,
 • aplikácia eID klient (presmerovanie pri prvom prihlásení do Zdravotnej knižky),
 • BOK kód, ktorý si môžete na počkanie aktivovať na oddelení vydávania dokladov Policajného zboru SR.

Bližšie informácie o elektronickej zdravotnej knižke na portáli nzp.sk.

V zdravotnej knižke nájdete po prihlásení pravdepodobne množstvo polí, ale veľmi málo údajov. Do elektronických zdravotných knižiek sa vkladajú údaje až od spustenia eZdravia a nie sú dopĺňané spätne. Zdravotná knižka obsahuje napríklad polia pre osobné údaje (automaticky vyplnené z registra zdravotnej poisťovne). Pri osobných údajoch si môžete sami nastaviť kontaktnú osobu ohľadom zdravotného stavu (pre prípad vážnych zdravotných komplikácii, úrazov). V ostatných poliach nájdete minimum vyplnených údajov. Lekárom môžu byť doplnené informácie o očkovaniach, anamnéze. Údaje k laboratórnym vyšetreniam a vyšetreniam u lekára by sa mali dopĺňať automaticky pri ich absolvovaní, rovnako ako vystavené recepty na lieky. Plný prístup k záznamom má iba pacient. Prístup takmer ku všetkým údajom má všeobecný lekár, ktorý napríklad nevidí, v akej lekárni si pacient vybral lieky. Pacient môže prideliť plný prístup odbornému lekárovi. Prístup k čiastkovým informáciám majú niektorí ďalší zdravotnícki pracovníci – napr. farmaceuti v lekárni, kde si pacient vyberie elektronický recept a predloží občiansky preukaz majú prístup k zoznamu predpísaných liekov za účelom posúdenia možnosti liekových interakcií. Je potrebné si uvedomiť, že do elektronickej zdravotnej knižky budú dopĺňané iba úkony v zdravotných zariadeniach, ktoré sú zapojené do eZdravia. V súčasnosti sú to najmä nemocnice. Menší poskytovatelia ako súkromné ambulancie a lekárne sa postupne do systému pripájajú, ale v súčasnosti nemajú určený termín, dokedy sú povinní vstúpiť.

Projekt eZdravie

eZdravie je projekt vyvíjaný Národným centrom zdravotníckych informácii (NCZI) od roku 2008. Pôvodný názov projektu eHealth bol v r. 2017 zmenený na eZdravie. Doteraz sa do projektu investovalo viac ako 50 miliónov EUR, značná časť pochádza zo zdrojov EU. Na vývoj prispievali tiež zdravotné poisťovne. Prvé testovania systému v nemocniciach začali až v roku 2016 a termín spustenia bol určený na január 2018.

ezdravie

Pôvodná koncepcia uvádzala 300 funkcionalít, ktoré by malo eZdravie poskytovať Z nich je v dobe spustenia (január 2018) implementovaných 6 a postupne sa budú rozširovať. Koncepcia eZdravia sa počas vývoja menila, pôvodne nemali byť zdravotné poisťovne súčasťou technickej infraštruktúry. Medzičasom zdravotné poisťovne spustili vlastné elektronické služby, najprv Dôvera Bezpečné lieky a neskôr VšZP eRecept. V r. 2017 sa rozhodlo, že tieto služby budú integrované do eZdravia, zmenil sa technický koncept a na základe neho budú elektronické recepty uložené na cloudoch zdravotných poisťovní.

eZdravie má uľahčiť zdieľanie informácií medzi zdravotníckymi pracovníkmi, uľahčiť pacientom prístup k údajom o svojom zdravotnom stave, obmedziť a zjednodušiť niektoré administratívne úkony, automaticky eliminovať formálne chyby. Zdravotné údaje pacientov sú uložené vo viacerých oddelených databázach:

 • údaje pre identitu v databáze ministerstva vnútra,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a zdravotné údaje pacienta v databáze ministerstva zdravotníctva,
 • elektronické recepty sú uložené na cloude poisťovní.

Z dôvodu bezpečnosti nie je v databáze zdravotných informácii kľúč pre identifikáciu konkrétneho pacienta. Na identifikáciu je potrebné postupne generovať 5 kľúčov tak, že jedno spojenie generuje kľúč pre nasledujúce. Systém spĺňa požiadavky EÚ pre dátovú bezpečnosť. Zdravotnícky pracovníci môžu do systému vstupovať prostredníctvom špeciálnej čipovej karty – Elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (EPZP), o vydanie ktorého musí každý zdravotnícky pracovník požiadať NCZI. Systém eZdravie je funkčný od 1.1.2018. Nie je legislatívne stanovený termín, ktorý by určoval povinnosť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pripojiť sa do tohto systému. Je ale zrejmý tlak zo strany poisťovní aj MZ SR, aby sa do systému zapojilo čo najviac poskytovateľov. Podiel elektronických receptov spočiatku pravdepodobne nebude vysoký. Niektoré odhady hovoria, že by mohol dosiahnuť 10 % z celkovo vydaných receptov do konca roka 2018.