Peňažný príspevok na opatrovanie

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Špecifické postavenie má peňažný príspevok na opatrovanie. Je posudzovaný podľa dvoch zákonov: podľa zák. č. 447/2008 Z.z. a zák. č. 448/2008.

Podľa uvedeného zák. č. 447/2008 Z. z. sa posudzuje nárok opatrovateľa (§40) a to znamená, že určuje, kto môže pacienta ŤZP opatrovať:
Iba blízke osoby – rodič, súdom ustanovený opatrovník, manžel, manželka, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec – ak spĺňajú právne, fyzické a psychické predpoklady) a podmienky, od ktorých závisí výška peňažného príspevku na opatrovanie.
  • Pri opatrovaní 1 osoby ŤZP je to 111,32% živ. minima, čo t. č predstavuje 206,15 eur.
  • Pri opatrovaní 2 a viacerých osôb ŤZP je to 148,42% životného minima, čo t. č. predstavuje 274,85 eur.
  • Pri opatrovaní 1 osoby ŤZP, ktorej sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, je výška peňažného príspevku 98,33% životného minima, čo t. č. predstavuje 182,09 eur a v takomto prípade pri opatrovaní 2 a viacerých osôb ŤZP je výška peňažného príspevku 139,15 % životného minima, čo t. č. predstavuje 257,69 eur.
  • Ak opatrovateľ, ktorý opatruje osobu ŤZP, ktorej sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie viac ako 20 hodín týždenne a zároveň opatruje aj osobu ŤZP, ktorej sa neposkytuje denná sociálna služba alebo sa poskytuje menej ako 20 hodín týždenne, alebo ktorá nenavštevuje školské zariadenie alebo ho navštevuje menej ako 20 hodín týždenne je výška peňažného príspevku 144,71% životného minima, čo t. č. predstavuje 267,98 eur.
  • Ak opatrovateľ poberá dávky dôchodkového poistenia alebo výsluhového zabezpečenia výška peňažného príspevku pri opatrovaní 1 osoby ŤZP je 46,38% životného minima, čo t. č. predstavuje 85,89 eur a pri opatrovaní 2 a viacerých osôb ŤZP je 61,22% životného minima, čo t. č predstavuje 113,37 eur.
Peňažný príspevok na opatrovanie možno zvýšiť o 49,80 eur, ak sa opatrovateľ stará o 1 alebo viacero osôb ŤZP, ktorými sú nezaopatrené deti  a opatrovateľ nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia.
Peňažný príspevok na opatrovanie sa znižuje – ak príjem odkázanej osoby ŤZP je vyšší ako stanovuje ustanovenie §40 ods.12, o zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť (§40 ods.14) a tiež pri pobyte v zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti, ak trvá dlhšie ako 30 dní a pri pobyte v škole v prírode a pri rehabilitačných pobytoch, ak opatrovateľ nesprevádza odkázanú osobu ŤZP (§40 ods. 18).
Podľa zák. č. 448/2008 o sociálnych službáchsa posudzuje odkázanosť na opatrovanie Fyzickej osoby ŤZP  a to podľa prílohy č.3 tohto zákona.

Tá obsahuje 12 bodov, z toho 11 bodov sú činnosti a tie sa skladajú z úkonov, ktoré sa bodujú a po ich sčítaní sa určuje stupeň odkázanosti (od I. stupňa až po VI. stupeň – tabuľka v časti B, prílohy č. 3 –  pričom nárok na peňažný príspevok na opatrovanie vzniká pri dosiahnutí 44 až 0 bodov, čo predstavuje V. a VI stupeň odkázanosti).Na základe uvedeného nemá dospelý pacient CF veľkú šancu na získane peňažného príspevku na opatrovanie pre blízku osobu, ale má ho neplnoletý

pacient CF, a to na základe bodu 12 (Potreba dohľadu) danej prílohy.  Podľa uvedeného ustanovenia má pacient CF uznaný za osobu ŤZP najvyšší
stupeň odkázanosti (VI.), ak je odkázaný na dohľad pri štyroch činnostiach.

Na pacienta s cystickou fibrózou sa vzťahujú tieto štyri činnosti z uvedenej prílohy č. 3:Činnosť č. 1 – Stravovanie a pitný režim (dávkovanie a užívanie enzýmov a dodržiavanie pitného režimu)

Činnosť č. 3 – Vyprázdňovanie hrubého čreva (permanentná kontrola a pomoc vrátane masáže pri vyprázdňovaní hrubého čreva)Činnosť č. 4 – Osobná hygiena (čistenie prínosových dutín a čistenie dolných ciest dýchacích)

Činnosť č.11 – Dodržiavanie liečebného režimu

Činnosť č. 3 (dohľad pri vyprázdňovaní hrubého čreva) je dôvod nesplnenia nároku dospelého pacienta CF pre rozhodujúci stupeň odkázanosti podľa bodu 12.