Peňažné príspevky pre pacientov s cystickou fibrózou

Kategória: Sociálna oblasť | 0

O peňažných príspevkoch, na ktoré majú nárok pacienti s cystickou fibrózou a úplné znenie zák. č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základným predpokladom pre získanie peňažných príspevkov je uznanie pacienta za osobu ťažko zdravotne postihnutú (ŤZP) a to na základe žiadosti, podanej na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

V žiadosti v podobe formulárov vyzdvihnutých na ÚPSVaR je potrebné:

  • vyplniť osobné údaje
  • uviesť peňažné príspevky, o ktoré žiadate a dôvod prečo o ne žiadate
  • vyplnený lekársky nález od ošetrujúceho lekára
  • potvrdiť na matrike vyhlásenie o hodnote majetku (pre priznanie peňažných príspevkov nesmie hodnota majetku presahovať sumu 39 833 eur)

Okrem uvedených vyplnených formulárov sa k žiadosti prikladá

  • potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb ( Je to preto, že vyplácanie niektorých peňažných príspevkov závisí od toho, či príjem osoby ŤZP a s ňou posudzovaných osôb je nižší ako 3-násobok životného minima, alebo závisí od výšky životného minima určeného podľa prílohy uvedeného zákona)

Na základe žiadosti sa určuje miera funkčnej poruchy. Ak jej hodnota je 50% a viac uzná sa pacient za osobu ťažko zdravotne postihnutú a dostane:
Preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
Preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktorý je označený červeným pásikom (Vzor obidvoch je v prílohe č. 8 zákona)

Miera funkčnej poruchy pre cystickú fibrózu sa posudzuje podľa prílohy č. 3 uvedeného zákona, tab. 3, bodu  III – pod názvom: Endokrinné poruchy, poruchy výživy a premeny látok a to takto:

  • 50% – ak ide o pacienta CF s pľúcnymi prejavmi, črevnými prejavmi mierneho stupňa s telesným vývojom, ktorý zodpovedá jeho veku
  • 60% – ak ide o pacienta CF s pľúcnymi prejavmi, črevnými prejavmi so zníženou telesnou výkonnosťou
  • 70% až 90% – ak ide o pacienta CF s pľúcnymi prejavmi, črevnými prejavmi ťažkého stupňa s výrazne oneskoreným telesným vývojom

Pacient s cystickou fibrózou môže vo svojej žiadosti požiadať o:

a) Peňažné príspevky, na ktoré vzniká nárok priamo z uvedeného zákona

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou (podľa prílohy č. 6, II. skupiny, písm.d) a jeho výška činí mesačne 9,28% životného minima, čo t. č. predstavuje 17,18 eura, ak príjem osoby ŤZP neprevyšuje 3-násobok  životného  minima)

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie
, ak ide o pacienta CF s pankreatickou insuficienciou (podľa prílohy č.5, I. skupiny, písm. b) a jeho výška činí mesačne18,56% živ. minima, čo t. č predstavuje 34,37 eura, ak príjem osoby  ŤZP   neprevyšuje 3-násobok  životného  minima)

b) Peňažné príspevky, ktoré ÚPSVaR môže a nemusí priznať

Závisí to od toho, či sa prizná pacientovi s CF odkázanosť na individuálnu prepravu (podľa §14 ods. 6). Ide o:

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
(podľa  §34 a výška sa určuje podľa tabuľky prílohy č. 13 – najviac do 6 638,79 eura a cena vozidla môže byť najviac do 13 277,57 eura)

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov zabezpečujúcich prevádzku   osobného motorového vozidla
– výdavky na pohonné látky (podľa §38, ods.9 a jeho výška činí  mesačne 16,70% živ. minima, čo t. č. predstavuje 30,92 eura, ak príjem osoby ŤZP nie je vyšší ako 3- násobok  životného minima)

V prípade priznania týchto peňažných príspevkov, ale aj vtedy, ak príjem osoby ŤZP je vyšší ako predpisuje zákon a ÚPSVaR prizná odkázanosť na individuálnu prepravu, vzniká nárok na Parkovací preukaz (podľa § 17 a jeho vzor je v prílohe č. 9)

Ak ÚPSVaR neprizná nárok na uvedené peňažné príspevky, môže osoba ŤZP za podmienky, že je odkázaná na individuálnu prepravu, žiadať o:

Peňažný príspevok na prepravu
– napr. TAXI (podľa §36 a výška je najviac mesačne  51,02% životného minima, čo t.č. predstavuje 94,48 eura, ale je závislá od preukázaných  výdavkov na prepravu – účtov, ktoré sa musia každý mesiac predkladať ÚPSVaR a od príjmu osoby ŤZP podľa tabuľky prílohy č. 14)

Pri zamietnutí týchto peňažnych príspevkov je potrebné podať  odvolanie  na ÚPSVaR, ktorý vo veci rozhodol. S dôvodmi odvolania Vám môžeme pomôcť.

Zákon č. 447/2008 Z.z. – komplet aj s prílohami, PDF.