Invalidný dôchodok

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Invalidný dôchodok je upravený v §70 až §73 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Nárok na invalidný dôchodok vzniká:

 1. poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav o viac ako 40 % v porovnaní zo zdravou fyzickou osobou
 2. potrebným počtom rokov, počas ktorých bol žiadateľ dôchodkovo poistený
 • do 20 rokov menej ako jeden rok
 • nad 20 do 24 rokov najmenej jeden rok
 • nad 24 do 28 rokov najmenej dva roky
 • nad 28 do 34 rokov najmenej päť rokov
 • nad 34 do 40 rokov najmenej osem rokov
 • nad 40 do 45 rokov najmenej desať rokov
 • nad 45 rokov najmenej pätnásť rokov

Fyzickej osobe vznikne nárok na invalidný dôchodok aj vtedy, ak sa stala invalidnou ako nezaopatrené dieťa a má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky. Nárok na invalidný dôchodok jej vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 roku veku.

Postup pri vybavovaní invalidného dôchodku:

 1. Podať písomnú Žiadosť o priznanie a výplatu invalidného dôchodku na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne
 2. K žiadosti priložiť ošetrujúcim lekárom vyplnené tlačivo Prehliadka zisťovacia – kontrolná a
 3. ďalšie doklady ako napr.: občiansky preukaz, doklad o ukončenom vzdelaní, rodné listy detí ( u žien), potvrdenia o zamestnaní, ak neboli dosiaľ predložené poisťovni, prípadne ďalšie podľa požiadavky soc. poisťovne
 4. Percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určuje lekár príslušnej sociálnej poisťovne
 5. Pobočka SP žiadosť spolu s potrebnými dokladmi postúpi Ústrediu Sociálnej poisťovne do Bratislavy, ktoré rozhodne o nároku na dôchodok a o jeho sume písomným rozhodnutím a zašle ho žiadateľovi

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre ochorenie cystická fibróza je uvedená v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení v kapitole IV, položke 6

 mukoviscidóza (cystická fibróza)

 • ľahký stupeň – (recidivujúce bronchitídy, sinusitídy, bez ventilaćnej poruchy alebo porucha  ventilácie ľahkého stupňa, pankreatická suficiencia bez hepatopatie) –  miera poklesu  ZČ 20 – 35%
 • stredný stupeň – (chronické zápalové zmeny pľúcneho parenchýmu – pozitívny nález na CT pľúc, chronická sinusitída, nazálna polypóza, ľahká alebo stredná ventiláčná porucha, klinické prejavy pankreatickej insuficiencie pred substitučnou liećbou, hepatopatia) –  miera poklesu  ZČ 45 – 60%
 • ťažký stupeň – (chronické zápalové zmeny pľúcneho parenchýmu – CT nález difúznych brochiektázii a príp hyperinflácie pľúc, stredne ťažká až ťažká ventilačná porucha pred štandardnou liečbou, chronická sinusitída prípadne aj nazálna polypóza, klinické prejavy pankreatickej insuficiencie pred substitučnou liečbou, hepatopatia, progresia ochorenia napriek stálej komplexnej intenzívnej liečbe s výrazným obmedzením výkonnosti organizmu) –  miera poklesu  ZČ 75 – 80%

Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno zvýšiť najviac o 10 % nad hornú hranicu uvedenú v tabuľke, ak má pacient aj iné závažné ochorenia, ktoré ovplyvňujú schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť.

Výška invalidného dôchodku závisí od priznanej percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Invalidný dôchodok v plnej výške dostane poistenec, ktorému bola priznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Bližśie informácie môžete získať: osobne v Sociálnej poisťovni
tel. 02/ 59 24 81 12
bezplatná linka: 0800 123 123
www.socpoist.sk