Body Mass Index a jeho význam pri cystickej fibróze

Kategória: Informácie | 0

Zhoršený stav výživy (malnutrícia) patrí medzi typické prejavy cystickej fibrózy. Hlavnou príčinou je pankreatická insuficiencia – nedostatočné trávenie spôsobené zníženým vylučovaním pankreatických enzýmov. Prejavom malnutrície sú u CF pacientov často problémy s nízkou telesnou hmotnosťou. Pochopiteľne telesná hmotnosť závisí v značnej miere od výšky jedinca, Body Mass Index (BMI, index telesnej hmotnosti)  je orientačný ukazovateľ relatívnej telesnej hmotnosti – vztiahnutý na telesnú výšku. Na výpočet BMI sa používa nasledovný vzorec: BMI = Hmotnosť (kg) / Výška2 (m)

Hodnotu BMI môžete jednoducho vypočítať pomocou BMI Kalkulačky.

Veľkou výhodou BMI je jeho jednoduchý výpočet, čo nepochybne napomohlo jeho rozšíreniu a obľube. BMI je v značnej miere akceptovaný tak v klinickej praxi, ako aj medicínskom výskume. Na druhej strane, aj vzhľadom na jeho jednoduchosť, BMI nemôže vystihnúť komplexnosť hodnotenia relatívnej telesnej hmostnosti. Pre komplexnejšie posúdenie stavu výživy pri CF sú potrebné ďalšie merania, ako napríklad obvod pásu a paže, hrúbka kožných rias, prípadne pokročilejšie metódy ako bioelektrická impedancia.

BMI je v klinickej praxi preferovanou metódou vyjadrenia relatívnej telesnej hmotnosti u dospelých. Názory na význam BMI u detí sa však rôznia, nie je jednoznačný vedecký koncenzus ako výsledky interpretovať. Pre posúdenie relatívnej telesnej hmotnosti u detí je niekedy namiesto BMI uprednostňovaný iný indikátor, tzv. z-skóre. V každom prípade rozmedzia hmotnostných kategórii (podváha, normálna váha, nadváha, obezita) sú u detí odlišné ako u dospelých. Za zmienku stojí, že množstvo BMI kalkulačiek, ktoré nájdete na webe tento rozdiel neberie do úvahy (čo môže viesť k nesprávnym predpokladom  o telesnej hmotnosti detí). BMI kalkulačka na ktorú uvádzame link tieto rozdiely samozrejme zahrnula a vychádza pri tom z metodiky WHO.

Hodnoty BMI sú pri CF po pľúcnych funkciách ďalším významným indikátorom naznačujúcim stav a progresiu ochorenia, pacienti s nízkymi hodnotami BMI mali oproti ostatnej CF populácii vyššie riziko úmrtia [1].

Nasledujúca tabuľka uvádza stredné hodnoty (medián) BMI u dospelých CF pacientov v Írsku. Hodnoty sú najvyššie vo vekovej skupine 30-34 rokov (blízko 23). Tiež takmer vo všetkých skupinách majú ženy s CF nižšiu strednú hodnotu BMI oproti mužom [2].

bmi_graf

The Cystic Fibrosis Registry of Ireland, 2013 Annual Report

[1] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9855449
[2] https://www.cfri.ie/docs/annual_reports/CFRI2013.pdf