Praktické používanie inhalátora eFlow Rapid

Kategória: Prístroje a pomôcky | 0

Článok obsahuje kapitoly liečba a postup aplikácie, čistenie prístroja, dezinfekcia,  údržba riadiacej jednotky, test fungovania, časté otázky a odstraňovanie porúch.

TEST FUNKČNOSTI

Test funkčnosti by sa mal urobiť pred prvým použitím eFlow, aby ste sa uistili, že sa jednotka nepoškodila počas dopravy. Tento test trvá len niekoľko minút a overí správne fungovanie vášho prístroja. Tento test by sa tiež mal vykonať vždy, keď máte podozrenie, že sa eFlow poškodil alebo že nefunguje správne.

  1. Poskladajte eFlow podľa popisu v časti F, alebo nepripevňujte k nemu náustok  (prípadne výdychový filter ).
  2. Naplňte zásobník s liekom 1 ml sterilnej vody alebo 0,9 % roztokom chloridu sodného. Zatvorte liekový zásobník  uzáverom zásobníka.
  3. Stlačte a držte jednu sekundu tlačidlo ON/Off. Budete počuť jedno (1) pípnutie a stavové svetielko zelene zasvieti. eFlow je teraz ZAPNUTÝ.
  4. Použite stopky, aby ste zmerali, ako dlho trvá nebulizácia kvapaliny a automatické vypnutie.
  5. Keď sa eFlow automaticky vypne, odstráňte uzáver a skontrolujte množstvo kvapaliny v zásobníku na liek. V zásobníku by malo zostať len niekoľko kvapiek lieku. Ak tam zostane viac ako niekoľko kvapiek, vyčistite aerosólovú hlavicu z nehrdzavejúcej ocele a test zopakujte. Ak po správnom vyčistení stále v nádržke zostáva viac ako pár kvapiek, obráťte sa na autorizované centrum podpory eFlow.
  6. Ak je čas, potrebný na nebulizáciu 1 ml kvapaliny je menej ako tri (3) minúty, eFlow funguje správne. Ak nebulizácia 1ml kvapaliny to trvá viac ako tri minúty, obráťte sa na autorizované stredisko podpory eFlow.

LIEČBA

eflow_obr16

POZOR: V záujme správneho fungovania prístroja eFlow zabezpečte, aby vaše lieky mali izbovú teplotu.

1. Položte riadiacu jednotku na čistú, rovnú, stabilnú plochu. Zasuňte ručný nebulizátor eFlow do „kolísky“ tak ďaleko, ako to pôjde. (obr. 16).

eflow_obr17
2. Pripevnite náustok k aerosólovej komôrke. Modrý respiračný ventil by mal byť natočený čelom hore. (obr. 16).

3. Nalejte do liekového zásobníka len lieky, ktoré vám lekár predpísal špeciálne pre eFlow (obr. 17). NEPOUŽÍVAJTE V eFLOW LIEKY, PREDPÍSANÉ PRE INÉ NEBULIZÁTORY.

4. Zatvorte liekový zásobník tak, že vyrovnáte plôšky na vnútornej strane uzáveru liekového zásobníka a otvormi na pliešky v liekovom zásobníku. Otočte uzáver v smere hodinových ručičiek tak ďaleko, ako to pôjde (obr. 18).

eflow_obr18
5. Vaše lieky môže užívať pomocou eFlow dvoma spôsobmi:

a) eFlow pripevnený k riadiacej jednotke: Po naplnení liekového zásobníka ponechajte eFlow v „kolíske“. Zdvihnite riadiacu jednotku a držte náustok pri ústach ako sendvič. (obr. 19).
eflow_obr19
b) eFlow pripevnený k spájaciemu káblu nebulizátora: Odstráňte eFlow z „kolísky“ predtým, než eFlow zapnete. Zacvaknite spojovací kábel nebulizátora eFlow na zadnú spodnú stranu eFlow (obr. 20 a 20a). Zasuňte druhý koniec spojovacieho kábla nebulizátora do „kolísky“ aby sa dotkol kovových doštičiek (obr. 21).

eflow_obr20-21
6. Keď začínate liečbu/užívať liek, najprv zaujmite uvoľnenú, vzpriamenú polohu. Asi na sekundu stlačte tlačidlo On/Off. (Obr. 22).
eflow_obr22
Budete počuť jedno „pípnutie“ a stavové svetlo zeleno zasvieti. eFlow je teraz zapnutý.

7. Po niekoľkých sekundách do aerosólovej komôrky začne prúdiť aerosólová para.

8. Priložte si náustok na vrch hornej pery a na jazyk a perami ho obomknite. (Obr. 23). Držte eFlow vo vodorovnej polohe. Ak ho budete držať v uhle väčšom ako 45 stupňov, nebulizácia sa môže zastaviť a jednotka sa po 30 sekundách vypne. Ak by došlo k takejto situácii, držte eFlow vodorovne a stlačte spúšťacie tlačidlo, aby sa podanie lieku dokončilo.
eflow_obr23eflow_obr24
9. Pomaly, zhlboka vdychujte a vydychujte cez náustok. Každý vdych/výdych by mal byť troška hlbší než normálne, tiché vdychovanie/vydychovanie, ale nemal by dosiahnuť hranicu vašej respiračnej kapacity. Nedýchajte nosom. Ďalej zľahka vdychujte a vydychujte až do konca inhalácie lieku.

10. Keď využívate všetok liek:
a) Ozve sa „Zvukové znamenie o skončení liečby“ (2 pípnutia a dvakrát zelené svetlo).
b) eFlow sa automaticky vypne.

11. Ak z nejakého dôvodu musíte inhalovanie lieku prerušiť pred jej skončením, na jednu sekundu stlačte a držte stlačené tlačidlo On/Off. Ozve sa 1 výstražné pípnutie a raz zabliká červené svetielko. Keď budete chcieť pokračovať v inhalácii, na jednu sekundu stlačte tlačidlo ON/Off a pokračujte v liečbe.

12. Po skončení inhalácie eFlow rozoberte, aby ste ho mohli vyčistiť. Návod na vyčistenie prístroja nájdete v časti H.

ČISTENIE RUČNÉHO NEBULIZÁTORA eFlow

1. Vyčistite ručný nebulizátor eFlow po každej inhalácii. NEUMÝVAJTE riadiacu jednotku, spojovací kábel nebulizátora alebo výkonové adaptéry. Použite tekuté mydlo, určené na umývanie riadov. Nepoužívajte „biele“ tekuté mydlo na riad alebo antibakterálne tekuté mydlá, keďže tieto môžu obsahovať prísady, škodlivé pre eFlow.

2. Vyberte ručný nebulizátor eFlow z „kolísky“ alebo odpojte ručný nebulizátor eFlow od spojovacieho kábla nebulizátora.

3. Rozložte časti eFlow:

a. Odstráňte uzáver liekového zásobníka z liekového zásobníka (obr. 24).
eflow_obr25
b. Tesnenie uzáveru odstránite z uzáveru tak, že uzáver chytíte oboma rukami s ryhami otočenými čelom hore. Pomocou palca stlačte stred tesnenia uzáveru dole (obr. 25).
eflow_obr26-27
c. Vytiahnite náustok z  komôrky s aerosólom (obr. 26).

d. Jemne potiahnite pliešok na liekovom zásobníku. Toto uvoľní komôrku s aerosólom, takže ju budete môcť otvoriť (obr. 27).
eflow_obr28

e. Buďte opatrní, dotýkajte sa len vonkajšieho kruhu/prstenca aerosólovej hlavice, stlačte dve pružné plastické pliešky na kraji aerosólovej hlavice a jemne ich vytiahnite“. NEDOTÝKAJTE SA KOVOVEJ ČASTI AEROSOLOVEJ HLAVICE (obr. 28).

f. Odstráňte respiračný ventil z aerosólovej komôrky (obr. 29).
eflow_obr29
g. Nie je potrebné oddeľovať liekový zásobník od aerosólovej komôrky kvôli čisteniu alebo dezinfekcii. To by sa malo urobiť len v prípade, že potrebujete vymeniť jednu z týchto častí.

4. Nakvapkajte niekoľko kvapiek mydla na čistenie misky alebo nádržky a pridajte teplú vodu z vodovodu.

5. Ak chcete umyť ručný nebulizátor eFlow, najprv dôkladne opláchnite každú jeho časť pod tečúcou teplou vodou počas asi 10 sekúnd. Je dôležité oplachovať obidve strany aerosólovej hlavice asi 10 sekúnd na každej strane (obr. 30). NIKDY NA ČISTENIE AEROSOLOVEJ HLAVICE NEPOUŽÍVAJTE KEFKU ALEBO INÝ PREDMET (obr. 31). Dôkladné opláchnutie aerosólovej hlavice na oboch stranách bráni jej upchaniu a zabezpečuje plynulý chod.

eflow_obr30
6. Jemne poumývajte každú časť prístroja v mydlovom roztoku a dôkladne ju opláchnite.

eflow_obr31
7. Po vyčistení dezinfikujte časti prístroja eFlow (návod na dezinfekciu nájdete v  Časť I).

8. Časti eFlow nechajte vyschnúť na čistom uteráku, na ktorom nie je textilný prach (ideálne je mikrovlákno).

9. Keď sú časti eFlow úplne suché, eFlow znova poskladajte.

Dezinfekcia ručného nebulizátora eFlow

1. Vyčistite ručný nebulizátor eFlow podľa popisu.

2. Raz do týždňa (alebo tak často, ako vám nariadi váš zdravotník) dezinfikujte ručný nebulizátor eFlow pomocou komerčne dostupného dezinfekčného prostriedku na liečebné prístroje. Pri použití sa riaďte  pokynmi výrobcu dezinfekčného prostriedku.

3. Po dezinfikovaní všetky časti ručného nebulizátora eFlow dôkladne opláchnite pod tečúcou teplou vodou a nechajte ich voľne oschnúť na čistom papieru alebo čistom uteráku na ktorom nie je textilný prach (ideálne je mikrovlákno).

4. Kontrolnú jednotku vyčistíte tak, že poutierate vonkajší kryt vlhkou handrou. NEDOVOĽTE, aby sa do priestoru na batérie dostala kvapalina.

Údržba riadiacej jednotky

1. Nikdy nepoužívajte riadiacu jednotku eFlow, ak je nesprávne alebo neúplne zložená, alebo ak je poškodená, nikdy riadiacu jednotku Neotvárajte ani je nerozkladajte.

2. Vnútri riadiacej jednotky eFlow nie sú žiadne časti, ktoré by mohol používateľ použiť. Opravy, servis a údržbu by malo vykonávať len autorizované stredisko podpory eFlow.

3. Ak je váš prístroj eFlow poškodený alebo správne nefunguje, obráťte sa na autorizované stredisko podpory eFlow.

ČASTÉ OTÁZKY A ODSTRAŇOVANIE ZÁVAD

1. Koľko lieku by malo zostať v liekovom zásobníku na konci liečby?
Na konci liečby by malo zostať v zásobníku len niekoľko kvapiek. Ak tam zostane viac ako niekoľko kvapiek, vyčistite aerosólovú hlavicu z nehrdzavejúcej ocele. Ak aj po správnom vyčistení stále v liekovom zásobníku zostáva viac ako niekoľko kvapiek, obráťte sa na vaše Autorizované stredisko podpory eFlow.

2. Ako dlho by mala trvať každá liečba?
Pri normálnom fungovaní a správnom čistení by eFlow mal za tri minúty poskytnúť 1 ml lieku v aerosóle. Ak podanie 1 ml lieku v aerosóle vyžaduje viac ako 3 minúty, obráťte sa na  vaše autorizované stredisko podpory eFlow.

3. Keď zapnem eFlow, nič sa nedeje. Vyzerá to, že tam nie je žiadny prúd. Kde je chyba? 
Ak používate batérie, riaďte sa značkami v každom priestore pre batériu a overte, že sú tam batérie vložené správne. Ak je vloženie batérií v poriadku, pozrite sa, či na riadiacej jednotke nebliká svetielko, signalizujúce, že výkon batérií je malý. Ak je to tak, vymeňte batérie alebo použite ako zdroj prúdu striedavý prúd.
Ak používate ako zdroj prúdu striedavý prúd, skontrolujte spojenie adaptéra, aby ste sa uistili, že je pevne pripojené k portu adaptéra, umiestneného pod priestorom na batériu. Uistite sa, či je adaptér zasunutý do fungujúcej zásuvky v stene.

4. Ako dlho vydrží nový súbor batérií?
Nový súbor batérií poskytne asi 1,5 hodiny nepretržitej liečby.

5. Čo ak z prístroja eFlow nevychádza žiadna para?
Najprv sa uistite, že eFlow bol správne poskladaný. Potom skontrolujte, že v zásobníku na liek je liek. Ak je eFlow správne zložený a v mištičke je liek, vyčistite hlavicu z nehrdzavejúcej ocele na aerosól podľa popisu v časti H. Ak po vyčistení aerosólovej hlavice eFlow stále správne nefunguje, zavolajte vaše autorizované stredisko na podporu eFlow.

6. Čo ak počas liečby uniká z eFlow kvapalina?
Uistite sa, že respiračný ventil je správne pripevnený k aerosólovej komôrke, aby sa zabránilo úniku kvapaliny.
Uistite sa, že aerosólová komôrka a liekový zásobník sú pri uzavretí správne vyrovnané. Ak sú správne vyrovnané, pri spojovaní kusov na čape budete počuť „cvak“. Toto „cvaknutie“ budete počuť aj vtedy, keď sa k aerosólovej komôrke pevne pripevní biely pliešok.

Príslušenstvo eFlow

Auto adaptér 12V DC
Nabíjačka vymeniteľnej batérie „AA“
Súprava masky pre eFlow, veľkosť 2
Súprava masky pre eFlow, veľkosť 3
Náustok
Súprava medzinárodného konvertora zástrčky
Súprava filtrov/ventilov
Tesnenia filtrov, balíček s 30 kusmi