Novinky z výskumu cystickej fibrózy na ECCMID 2017

Kategória: O cystickej fibróze | 0

Vo Viedni sa koncom apríla konala významná infektologická konferencia European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Disesases (ECCMID). Konferencia mala široký záber, reflektujúci súčasné témy klinickej mikrobiológie ako sú napr. antibiotická rezistencia, šírenie sa pôvodne exotických ochorení (napr.zika, západonílska horúčka) do nových krajín, antiinfekčná liečba, vakcinácia a pod. Viacero prednášok a posterov sa tiež venovalo problematike cystickej fibrózy (CF). Z tohto pohľadu  sú zaujímavé aj ďalšie príspevky, ktoré síce neprezentovali priamo CF, ale patogény ktoré sú popri iných ochoreniach významné aj pri CF (napr. Pseudomonas aeruginosa). Väčšina obsahu je voľne prístupná na adrese http://www.eccmidlive.org .

Infekcie prinášajú pacientom s CF množstvo problémov a popri pokroku v medicíne sa snažia nezaostávať ani baktérie. V poslednom období bola u CF pacientov opísaná kolonizácia novými druhmi baktérií. Súvisí to aj s pokrokmi v diagnostike (PCR, DNA sekvenovanie), časť pacientov bola “novými“ baktériami kolonizovaná aj v minulosti, ale klasické mikrobiologické metódy to neboli schopné zachytiť. Na druhej strane zmeny ako zvyšovanie veku dožitia, znamenajú aj zmeny v kolonizácii pľúc pacientov, viac druhov baktérii, antibiotickú multirezistenciu a desaťročia trvajúci boj s chronickými infekciami. Šíreniu patogénov môžu napomáhať aj nemedicínske faktory ako väčšia rozšírenosť cestovania, zmeny klímy.

Nižšie uvádzame informácie z niektorých zaujímavých prezentovaných štúdii.

Celkový pohľad na mikrobiológiu pri CF priniesla v prednáške Barbara Kahl z Univerzitnej nemocnice v Münsteri. Postupne sa znižuje podiel pacientov so Pseudomonas aeruginosa, čo autorka pripisuje najmä opatreniam na zamedzenie šírenia tejto infekcie. Nižšie uvedený graf môže byť však čiastočne skresľujúci, keďže multirezistentná pseudomonáda (MDR-PA) je od r. 2003 uvedená samostatne. Na druhej strane sa zvyšuje význam chronických stafylokokových infekcií, vrátane MRSA.

prevalence

 

Prevalencia baktérií u CF pacientov, údaje z USA

Staphylococcus aureus kolonizujúci pacientov často vytvára aj u jedného pacienta viacero klonov – tzv. Small Colony Variants (SCV), čo je mechanizmus prispôsobenia sa baktérie. Jednotlivé klony môžu byť indukované špecifickými antibiotikami. SCV sa častejšie vyskytujú u starších pacientov. SCV sú časté pri S. aureus, ale vyskytujú sa aj u iných baktérií (vrátane P. aeruginosa). K menej častým baktériám pri CF patrí Stenotrophomonas maltophilia, zatiaľ nie je zrejmé, aký má táto baktéria klinický význam, teda či jej výskyt vedie k zhoršeniu zdravotného stavu. Podobne je to pri Achromobacter xylosoxidans, ktorej výskyt sa v poslednom období u CF pacientov zvyšuje, aj keď v tomto prípade sa hromadia dôkazy o jej nepriaznivom vplyve na klinický stav. Autorka tiež zdôraznila, že diagnostická kultivácia CF patogénov je špecifická, vyžaduje si viac druhov kultivačných pôd, špeciálne postupy, čo má zaručiť, aby nebola prehliadnutá žiadna baktéria, ktorá kolonizovala pacienta.

Timothy J. Kidd z austrálskej University of Queensland prezentoval niektoré zaujímavé zistenia. Napríklad spojitosť infekcií so zmenou klímy. V rokoch s vyšším úhrnom zrážok sa v Brisbane zvýšil  u CF pacientov počet infekcií baktériou Burkholderia cepacia.

Tím vedcov z Christian-Albrechts Universität v Kieli a Lademannbogen Medical Center v Hamburgu študoval kolonizáciu CF pacientov anaeróbnymi baktériami (baktérie schopné žiť v prostredí bez kyslíka). Anaeróbne baktérie zistili u 77% pacientov. Najčatejšie rody boli Prevotella, Veillonella, Fusobacterium,  Actinomyces. Ďalej použili 16s rRNA sekvenovanie na určenie druhov baktérií. Najčastejším druhom bol Prevotella melaninogenica, s odstupom menej zastúpené boli Prevotella salivae, Prevotella denticola, Prevotella histicola, Veillonella parvula.

Britská farmaceutická spoločnosť NovaBiotics prezentovala výskum, podľa ktorého má cysteamín podporný účinok pri liečbe pľúcnych exacerbácií CF tým, že zvyšuje účinnosť viacerých druhov antibiotík (aminoglykozidov, fluorochinolónov, makrolidov). Tento výskum je v skorých štádiách, uskutočňoval sa na bunkových kultúrach.

V poslednom období sa u CF pacientov pozoroval zvýšený výskyt mykobaktérií nespôsobujúcich tuberkulózu (non-tuberculous mycobacteria, NTM), najmä druhov Mycobacterium abscessus a Mycobacterium avium complex. Výskum v tejto oblasti prezentoval tím z Hospital Universitario de la Princessa z Madridu. Výskum prebiehal na vzorkách z pediatrického oddelenia, pričom NTM sa vyskytli približne u 10 % pacientov, o niečo častejšie u chlapcov ako u dievčat.

Študenti z University College Dublin prezentovali aplikáciu My Bugs pre Android a iOS, ktorej používanie testovali spolu s 50 CF pacientmi. Aplikácia umožňuje pacientovi viesť si záznamy o mikrobiologických kultivačných vyšetreniach, predpisoch a užívaní antibiotík, možnosť zdielať tieto informácie s lekárom, čo má sprehladniť liečbu. Podľa autorov je odozva na aplikáciu pozitívna a upgrady budú obsahovať informácie o antibiotikách a rezistencii.

V Grécku bola hodnotená úroveň očkovania CF pacientov vzhľadom na národnú očkovaciu schému. Opodstatnenie pre tento výskum vyplýva z toho, že akútne zdravotné komplikácie sú častou kontraindikáciou očkovania, následkom čoho sa odporúčané očkovanie často odďaľuje a rovnako vyššie riziko CF pacientov pri infekciách, najmä dýchacích ciest (očkovanie má pre nich ešte vyššie benefity). Odborníci z Helénskeho centra pre kontrolu a prevenciu ochorení zistili, že v CF populácii je následkom odďaľovania výrazne nižšia zaočkovanosť (oproti národnej schéme očkovania v Grécku). Vo veku 12 mesiacov absolvovalo všetky potrebné očkovania 61,4 % detí s CF a s postupom veku sa toto číslo ďalej znižuje, vo veku 12 rokov je to 14,5 %. Autori predpokladajú, že príčinou je, že po odsunutí očkovania sa následne naňho neskôr neraz “zabudne“. Odporúčajú rodičom a lekárom spätne skontrolovať absolvovanie odporúčaných očkovaní, najmä tých, ktoré boli kvôli zdravotným komplikáciám odkladané.