Nadácie a občianske združenia poskytujúce individuálnu pomoc

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Aktualizované január 2014

Často sa stáva, že v dôsledku zdravotného stavu sa ocitneme v krízových situáciách  a  potrebujeme pomoc pri získaní finančných  prostriedkov na doplatenie kompenzačných pomôcok, alebo v sociálnej núdzi, preto uvádzame adresy niektorých nadácii a OZ, ktoré nám môžu na základe písomnej žiadosti pomôcť.

Rady pri oslovovaní nadácií:

 • organizáciu oslovujte vždy žiadosťou písomne alebo e-mailom, ak si to nadácia alebo OZ vyžaduje, v ktorej stručne opíšete svoj problém
 • ku žiadosti priložte doklady, ktorými môžete potvrdiť svoje tvrdenia, napr.: správu od lekára o diagnóze, kópie posudku z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kópie rozhodnutí, kópie predfaktúr alebo prospekt prístroja s cenovou ponukou, ak žiadate o pomôcky
 • dokladujte svoju príjmovú situáciu
 • ak ste oslovili aj iné nadácie, ktoré prisľúbili čiastočnú pomoc, napíšte to do žiadosti aj s prisľúbenými sumami, lebo ak potrebujete získať vyššiu čiastku, je lepšie „poskladať“ pomoc z viacerých zdrojov, teda osloviť o pomoc viaceré nadácie a organizácie

Pre deti

DOBRÝ ANJEL

Je nezisková organizácia, ktorej cieľom je, aby rodiny chorých nezaopatrených detí dostávali pravidelnú mesačnú výpomoc okolo 100 eur. Takýmto spôsobom pomáha rodinám s deťmi trpiacimi na zákernú chorobu, v dôsledku ktorej sa rodina dostala do finančnej núdze.

Kontakt:

 • DOBRÝ ANJEL, nezisková organizácia, Karpatská  3256/15, 058 01 Poprad
 • Telefón: 052/431 37 57, 0907 152 459,  0908 292 949 (Po-Pia  8 – 16 hod.)
 • e-mail:  dobryanjel@dobryanjel.sk  ( žiadosť o pomoc )
 • www: http://www.dobryanjel.sk/
ŽELAJ SI

Je občianske združenie, ktoré plní tajné želania ťažko chorých detí. Choré deti si môžu želať, s kým by sa chceli stretnúť, kam by sa chceli pozrieť, čo by chceli mať alebo kým by chceli byť. V liste alebo prostredníctvom e-mailu  je potrebné okrem detského želania uviesť meno a vek dieťaťa, kontakt na rodinu, chorobu a adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa lieči. Formulár prianí najdu záujemcovia na www.zelajsi.sk

Kontakt:

 • ŽELAJ SI, Záhradnícka 18, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 • Telefón: 0907 841 453
 • e-mail: zelajsi@zelajsi.sk
NADÁCIA PONTIS – SRDCE PRE DETI

Je charitatívny projekt denníka Nový čas, ktorý spravuje Nadácia Pontis a pomáha deťom s vážnym zdravotným znevýhodnením a  rodinám s deťmi v sociálnej núdzi. K tomuto charitatívnemu projektu sa pridala aj Televízia JOJ s galavečerom Srdce pre deti.

Súčasťou Nadácie PONTIS je Spoločné konto pre deti, ktoré slúži na sústredenie finančných príspevkov od darcov, ktorí sa nevedia rozhodnúť pre konkrétny príbeh a chcú podporiť dobrú myšlienku projektu Srdce pre deti. Srdce pre deti má za cieľ pomôcť deťom s vážnym zdravotným znevýhodnením. Na stránke je uvedená pomoc, ktorú dostali konkrétne deti

Pridajte sa aj vy na novú facebook fanpage SPD.

Kontakt:

POMOC DEŤOM V OHROZENÍ

Nadácia pomáha zdravotne postihnutým ďeťom prostredníctvom nákupu zdravotných pomôcok, úhradou faktúr za lieky, pobyty v nemocnici, liečenia a tiež aj sociálne odkázaným deťom, ktoré sa ocitli v ohrození zdravia a života. Žiadosť spolu s potrebnými potvrdeniami nájdete na internetovej stránke nadácie

Kontakt:

 • Nadácia POMOC DEŤOM V OHROZENÍ, Mostová 2, 88811 02 Bratislava
 • Telefón: 0902 148 346 (Po-Pia 16,00   – 19,00 hod.)
 • e-mail: nadacia@pomocdetom.sk
 • www: http://www.pomocdetom.sk/  (Ako žiadať o pomoc)

Zoznam nadácii a občianskych združení pre deti a dospelých

HUMANITNÁ NADÁCIA ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH

Bola založená za účelom vytvorenia vhodných finančných, materiálnych a iných podmienok na podporu a pomoc zdravotne postihnutých občanov v SR.

 • Organizuje sociálno-rehabilitačné pobyty v Slovenských liečebných kúpeľoch.
 • Pre motoristov z radov ZPO zabezpečuje bezplatné technické a emisné kontroly vo vybraných Staniciach technickej kontroly v SR.
 • Podľa svojich možností zabezpečuje pre jednotlivcov, alebo OZPO (Organizácie zdravotne postihnutých občanov) nákup alebo pôžičku potrebnej zdravotnej techniky alebo zdravotné pomôcky

Kontakt:

 • HUMANITNÁ NADÁCIA ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH, Tehelná 24, 831 01 Bratislava
 • Telefón: 02/444 51 720, 0903 416 451
 • e-mail: nadacia@slovanet.sk
NADÁCIA J&T

Pomáha ľuďom chorým a s handicapom so zapojením do bežného života. Poskytuje príspevky konkrétnym jedincom na základné kompenzačné pomôcky a ďalej organizáciám (chránené bývanie, chránené dielne, stacionár), ktoré konkrétne pomáhajú týmto ľuďom. Pomáhajú aj sociálne slabým rodinám s deťmi. Žiadosti nadácia prijíma počas celého kalendárneho roka a ich uzávierka je priebežná. Žiadosti podľa možnosti zasielajte prostredníctvom on-line formulára.

Kontakt:

 • NADÁCIA J&T, Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
 • Telefón: 02/59 41 84 11
 • e-mail: nadaciajt@nadaciajt.sk
 • www: http://www.nadaciajt.sk/
POMOC JEDEN DRUHÉMU

Nadácia sa zameriava na priamu pomoc z vlastných zdrojov alebo na sprostredkovanie pomoci externých darcov. Žiadatelia o pomoc sa môžu na  Nadáciu obrátiť z dôvodu nepriaznivej zdravotnej alebo sociálnej situácie dieťaťa rodiny alebo dospelého jednotlivca. Nadácia môže pomôcť finančne, materiálne a tiež aj vlastným časom

Kontakt:

 • Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU, Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec
 • Telefón: 033/7353 117 (Po-Pia 7.30 – 15.30)
 • http://pomocjedendruhemu.sk  (žiadosť o pomoc)
NADÁCIA ORANGE

Realizuje svoje filantropické a charitatívne aktivity v troch kľúčových oblastiach – vzdelávanie, sociálna inklúzia a komunitný  rozvoj. V rámci sociálnej inklúzie prostredníctvom  Fondu pre sociálne slabých a chorých poskytuje finančnú podporu ťažko chorým jednotlivcom, ktorých zdravotný stav si vyžaduje finančne náročnú liečbu v dôsledku, ktorej sa zároveň ocitli v zhoršenej sociálnej situácii. Finančné prostriedky poskytované v rámci fondu sú používané na pokrytie nákladov spojených s liečebným pobytom, nákupom zdravotných pomôcok, úhradou výdavkov na lieky

Detailné informácie o možnostiach podpory zverejníme v polovici februára.

Kontakty:

 • Centrum pre filantropiu, n.o Kozia 11, 821 09 Bratislava
 • Telefón: 0905 313 313, 0908 766 833
 •  e-mail: info@nadaciaorange.sk
 • www:  http://www.nadaciaorange.sk/
ĽUDIA ĽUĎOM

Je internetový portál, ktorý umožňuje ľuďom v núdzi  zaregistrovať si výzvu na svoju podporu. Môže tak urobiť jednotlivec aj organizácia. Celý proces sa uskutočňuje na webe a je pod kontrolou verejnosti. Prebieha tak, že na portáli sa záujemca zaregistruje a vytvorí profil príjemcu.

Registrácia sa nachádza na webovej stránke ĽudiaĽuďom.sk  v pravom hornom rohu. Klikne sa na možnosť Vytvoriť profil pod položkou Príjemca. Následne obdržíte na vašu e-mailovu schránku  správu s odkazom. Po kliknutí na tento odkaz môžete pod položkou Príjemca vytvoriť svoju Výzvu (svoj príbeh a konkrétnu pomoc, o ktorú žiadate). Pri každej výzve sa overuje jej pravdivosť. Medzi overovateľov patrí okrem iných  Nadácia TA3 a Humanitná nadácia zdravotne postihnutých.

Kontakt:

NADÁCIA TA3

Vznikla v roku 2011 a jej poslaním je individuálne podporovať sociálne slabých a znevýhodnených občanov; podporovať organizácie, ktoré sa zaoberajú deťmi, dospelými, ako aj seniormi; poskytovať pomoc pri živelných katastrofách a hromadných nešťastiach; ochraňovať a podporovať zdravie a pomáhať pri rozvoji vedy a umenia. Svoj účel plní nadácia najmä poskytovaním finančných prostriedkov formou grantov a štipendií jednotlivcom, neziskovým inštitúciám, zdravotníckym a vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby.

Spôsobov, akým Nadácia TA3 pomáhala, bolo veľa. Tých, ktorým pomohla, ešte viac. Podarilo sa jej nadchnúť pre charitu aj iných. Či už cez portál Ľudia ľuďom, alebo účasťou na benefičnom podujatí Krištáľová rallye. Prostredníctvom tohto podujatia sa podarilo vyzbierať peniaze pre deti, ktoré to potrebujú.  Nadácia TA3 pomáha po celý rok.

Kontakt:

 • Mgr. Peter KÁČER, správca Nadácie TA3, Gagarinova 12, P. O. BOX 31, 820 15 Bratislava
 • Telefón: 0915 396 618
 • e-mail: kacer@ta3.com, nadacia@ta3.com
 • http://www.ta3.com/tv/Nadacia-ta3.html

 

Každá nadácia a OZ má konkrétne podmienky, ktoré treba uviesť v žiadosti o poskytnutie pomoci,  preto je potrebné, aby si žiadateľ tieto podmienky overil.