Mukolytiká a ich účinná látka N-acetylcysteín

Kategória: Lieky a liečba | 0

N-acetylcysteín (NAC, účinná látka liekov Solmucol, ACC) je jedným z kľúčových liečiv v terapii cystickej fibrózy (CF). Je používaný pri CF pre jeho mukolytické účinky, ale v tomto článku ukážeme, že sa jedná o pozoruhodné liečivo a jeho spektrum účinkov je až neočakávane širšie.

V súvislosti s použitím NAC pri CF stojí za zmienku, že na pôde Ministerstva zdravotníctva SR sa viedli pracovné stretnutia s predstaviteľmi zastupujúcimi pacientov s CF o úhrade lieku. Tieto rokovania však žiaľ nikde neviedli a MZ SR, resp. zdravotné poisťovne zaujali postoj, že je normálne,  že CF pacienti si majú liečbu N-acetylcysteínom platiť celú sami [1]. Zdá sa, že pre ministerstvo je v súčasnosti prioritou nákup diagnostických prístrojov, ako napríklad CT [2], kedže sa však ukázalo, že sa pri ňom dá značne ušetriť veríme, že v budúcnosti by sa mohli nájsť aj zdroje pre ťažko chorých pacientov. NAC totiž od apríla 2012 nie je ani čiastočne uhrádzaný zdravotnou poisťovňou a u pacientov s CF je potrebná dlhodobá liečba, pričom pacientov vychádza minimálne na 200 € ročne.

Mechanizmus účinku

NAC vyvoláva rozklad chemických väzieb molekúl z ktorých sa skladá hlien – depolymerizuje extracelulárnu DNA a štiepi disulfidické väzby. NAC má tiež významné antioxidačné účinky, pričom má dva mechanizmy antioxidačného pôsobenia. Zvyšuje syntézu glutatiónu (GSH), telu vlastnej antioxidačnej látky s velkým metabolickým významom. Práve skutočnosť, že NAC má vplyv na hladinu glutatiónu vysvetluje ako môže NAC vstupovať do rozmanitých biochemických procesov. Popri tom samotná molekula NAC má antioxidačne pôsobiace SH skupiny, schopné vychytávať voľné kyslíkové radikály (druhý mechanizmus).

Terapeutické indikácie a účinky

Mukolytikum

Je jediná “oficiálna“ indikácia pre NAC (t.j. uvedená v SPC). NAC napomáha skvapalniť a ľahšie vykašlať väzký hlien. Preto sa používa pri množstve ochorení dýchacích ciest spojených s tvorbou hlienu [3].

Nešpecifické antivirotické a antibakteriálne účinky

Predpokladá sa, že NAC má prostredníctvom zvýšenia hladiny GSH aj virostatický účinok. Nasvedčuje tomu aj štúdia publikovaná v European Respiratory Journal, keď bol subjektom dlhodobo podávaný NAC a bola sledovaná ich chorobnosť na chrípku. U tých čo užívali NAC nastalo významné zníženie prípadov ochorenia chrípkou a mali aj miernejší a kratší priebeh [4]. Je známe, že NAC zvyšuje plazmatické koncentrácie amoxicilínu, čo je oficiálne uvádzané ako nežiadúci účínok, z iného uhla pohľadu je to možné považovať za spôsob zosilnenia účinku amoxicilínu. Niektoré štúdie naznačujú ďalšie možné mechanizmy antibakteriálneho pôsobenia.

Protizápalový účinok

Je všeobecne akceptované, že NAC má aj (mierny) protizápalový účinok. Mechanizmus protizápalového pôsobenia je zníženie tvorby zápalových faktorov ako TNF, interleukínov a regulácia génu COX-2.

Antidotum

V medicínskej praxi sa NAC využíva ako antidotum (protijed) pri niektorých otravách, najmä paracetamolom a halogenovanými uhľovodíkmi.

Nefroprotektívum

Výsledky niektorých štúdii naznačovali, že NAC môže mať ochranný účinok prí rádiokontrastnom vyšetrení obličiek, teda znížiť pravdepodobnosť akútneho zlyhania obličiek po danom vyšetrení. Aj keď ďalšie štúdie tento predpoklad spochybnili, niektoré medicínske postupy odporúčajú použitie NAC u rizikových pacientov (vzhľadom na možný prínos a prakticky bez rizika vedlajších účinkov).

Metabolizmus alkoholu

Z mechanizmu účinku NAC vyplýva, že zasahuje aj do metabolizmu alkoholu a výsledkom je zmiernenie nežiadúcich účinkov po nadmernej konzumácii alkoholu [5]. Predpokladá sa, že NAC ovplyvňuje odbúranie škodlivých metabolitov alkoholu, najmä acetaldehydu. Uvádza sa, že “ochranný“ účinok NAC je najsilnejší ak sa podá niekoľko hodín pred konzumáciou alkoholu, ak sa naopak podá až po jeho konzumácii môže príznaky alkoholovej intoxikácie údajne ešte zhoršovať. Ochranný účinok na pečeň bol na potkanoch dokázaný aj histologicky [6].

Spomalenie starnutia

Starnutie je komplexný biologický proces, ktorý ani nie je na vedeckej úrovni dostatočne preskúmaný. Je ale známe, že jedným z faktorov, ktorý môže urýchlovať starnutie je tzv. oxidačný stres, vystavenie sa voľným radikálom a oxidačné poškodenie tkanív. Na základe tohto poznatku bol vyslovený predpoklad, že antioxidanty by mohli spomalovať nástup niektorých príznakov starnutia. V tom prípade, vzhľadom na ostatné farmakologické vlastnosti, by NAC bol logickou voľbou a uskutočnili sa už prvé štúdie. Preukázalo sa, že na úrovni bunkových kultúr môže NAC oddialiť programovanú smrť bunky ako aj oxidatívne poškodenie mitochondrii [7, 8]. Tvrdiť že, NAC môže spomalovať starnutie je dosť špekulatívne, resp. nie v súčasnosti podložené, to však neodrádza niektorých ľudí aby NAC užívali aj za týmto predpokladaným účelom.

Využitie v psychiatrii

V súčasnosti prebieha výskum využitia NAC pri liečbe viacerých psychiatrických ochorení, ako napríklad závislostí, schizofrénie, bipolárnej poruchy. Mechanizmus pôsobenia NAC pri psychózach nie je zatiaľ dostatočne objasnený, ale NAC sa považuje v tejto oblasti za sľubné liečivo [9].

Na záver je vhodné dodať, že experimentálne použitie nie je návodom na liečbu, resp. ak sa niekto rozhodne pre využitie liečiva na základe výsledkov experimentálneho výskumu, robí tak na svoje vlastné riziko.

[1] http://www.health.gov.sk/Clanok?Zapis-Klub-cystickej-fibrozy-15-11-2012

[2] http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/zvolenskej-kauza-moze-pokracovat-prokuratura-preskuma-pochybny-nakup-v-piestanskej-nemocnici-634784

[3] http://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/spc/solmucol-200-mg-spc-24438.html

[4] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de+flora+grassi+influenza+acetylcysteine

[5] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12508366

[6] http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02869573

[7] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11339849

[8] http://books.google.sk/books?id=T-mrPP9jcXMC&lpg=PA770&ots=YNFUELy9Ed

[9] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3044191/