MP-376 účinný pri liečbe Pseudomonas Aeruginosa

Kategória: Lieky a liečba | 0

Na základe výskumu, prezentovaného na medzinárodnej konferencii ATS 2010 v New Orleans, vyzerajú nové možnosti liečby pľúcnej infekcie spôsobenej baktériou Pseudomonas Aeruginosa u pacientov s cystickou fibrózou sľubne.

U približne 80 percent pacientov s CF sa vyvíja chronická pľúcna infekcia spôsobená baktériou P. aeruginosa a rezistencia voči antibiotickej liečbe je čoraz väčším problémom. „Na liečbu CF pacientov s chronickou pľúcnou infekciou P. aeruginosa sú potrebné nové triedy inhalovaných bakteriostatík z dôvodu obáv z narastajúcej antimikrobiálnej rezistencie, klesajúcej účinnosti a slabej adherencie /tolerancie v súčasnosti dostupných prostriedkov/,“ povedal vedúci autor výskumu, MUDr. Dougals Conrad, docent medicíny Univerzity štátu Kalifornia v San Diegu.

Na testovanie účinnosti a bezpečnosti nového antibiotika nazvaného MP-376, inhalačného roztoku levofloxacínu, výskumníci urobili nábor  151 pacientov, ktorých náhodne rozdelili podľa užívania MP-376 v troch rôznych dávkach [ (120mg raz denne (q.d.); 240 mg raz denne alebo 240 mg dva razy denne (b.i.d.) ]alebo placebo. Je známe, že inhalované bakteriostatiká pôsobia na znižovanie záťaže organizmu v dýchacích cestách a zlepšujú funkciu pľúc u pacientov s CF.

Pacienti mali v priemere 29 rokov, v minulom roku užili takmer päť kúr inhalovaných antibiotík pôsobiacich proti baktérii P. aeruginosa, absolvovali opakovanú liečbu na zvládnutie ich CF pľúcneho ochorenia, a mali len  niečo vyše 50 percent predpokladanej pľúcnej kapacity zdravých jedincov.

Po 28 dňoch liečby sa u pacientov, užívajúcich MP-376, znížila hustota P. aeruginosa v pľúcnom sekréte v porovnaní s pacientmi, ktorí užívali placebo, a nevykazovali žiaden dôkaz antimikrobiálnej rezistencie. Najvýznamnejší efekt liečby bol pozorovaný u pacientov, ktorí dostávali najvyššiu dávku 240 mg MP-376 dvakrát denne. Osem pacientov prerušilo účasť na štúdii, šiesti z nich kvôli nepriaznivým účinkom liečby. Z týchto šiestich pacientov dvaja boli v skupine užívajúcej placebo, jeden užíval 120mg q.d., jeden 240mg q.d. a dvaja 240mg b.i.d.

Funkcia pľúc sa tiež zlepšila u všetkých skupín MP-376, pričom najväčšie zlepšenie sa pozorovalo u tých, ktorí dostávali dávku 240mg BID, s priemerným zlepšením predikovanej hodnoty FEV1 (nútená vitálna kapacita pľúc) 10,9% oproti placebu.  Podobný efekt bol pozorovaný aj pri ostatných meraniach funkcie pľúc.

Okrem toho liečba pomocou MP-376 znížila potrebu liečby inými anti-pseudomonálnymi bakteriostatikami, v skupine užívajúcej MP-376 v dávke 240mg BID došlo k 79 percentnému zníženiu v porovnaní so skupinou užívajúcou placebo.

„Liek MP-376 bolo dobre tolerovaný, so zvyšujúcou sa dávkou lieku sa nepreukázalo žiadne zvýšenie nepriaznivých účinkov a adherencia k MP-376 bola veľmi dobrá, vyše 80 percent pacientov v štúdii užívalo viac ako 90 percent svojho lieku“, konštatoval Dr. Conrad.

Zatiaľ čo sa očakávalo zníženie hustoty P. aeruginosa v spúte, stupeň zlepšenia pľúcnej funkcie a zníženia potreby ďalších antipseudomonálnych  bakteriostatík  sa pri týchto intenzívne liečených pacientoch neanticipoval.

Veľká väčšina pacientov dostávala dornase alpha, azitromycín a/alebo hypertonický slaný roztok, pri každom z nich sa ukázalo, že zlepšuje pľúcnu funkciu. Pacienti zúčastnení na štúdii v predchádzajúcich 12 mesiacoch tiež užívali priemerne 4,8 kúr inhalovaných bakteriostatík, takže efekt liečby vyše 10 percent predikovanej percentuálnej hodnoty FEV1 v skupine MP-376 mg b.i.d. bol neočakávaný, „ povedal Conrad.

Testy fázy  3 sú plánované na koniec tohto roka. „pozitívne zistenia vo fáze 3 a následné schválenie regulačnými orgánmi by klinickým CF  lekárom poskytlo ďalšiu dôležitú triedu inhalovaných bakteriostatík na liečbu pľúcnych chorôb pacientov s CF, „ povedal Conrad.  „Prevencia  zhoršenia stavu  a zachovanie pľúcnej funkcie sú veľmi dôležité pre pacientov s chronickou infekciou P. aeruginosa a na základe tejto štúdie očakávame vo fáze 3 štúdie pre MP-376 podobné výsledky. Liek MP-376 by pacientom poskytol dobre tolerované inhalované bakteriostatikum, ktoré možno užívať dvakrát denne inhalovaním pomocou nebulizátora  len počas 4-6 minút, čo značne zníži záťaž liečby v porovnaní s aktuálne dostupnými prostriedkami.“

„Phase 2b Study of Inhaled MP-376 (Aeroquin, Levofloxacin Inhalation Solution) in Stable Cystic Fibrosis (CF) Patients with Chronic Pseudomonas Aeruginosa (PA) Lung Infection“ (Session A102, Sunday, May 16, 1:30- 4:00 p.m., CC-Room 388-390 (Third Level), Morial Convention Center; Abstract 420)

Zdroj: American Thoracic Society (ATS), http://www.medicalnewstoday.com/articles/188924.php