Montáž inhalátora eFlow Rapid

Kategória: Prístroje a pomôcky | 0

Článok obsahuje kapitoly bezpečnostné opatrenia, začíname s používaním inhalátora, používanie batérií, používanie zdroja napätia a najdôležitejšiu časť, montáž inhalátora eFlow.

Bezpečnostné upozornenia a dôležité zabezpečenia

Pred použitím si prečítajte všetky výstrahy.

Nebezpečenstvo:  Na zníženie rizika vážneho alebo smrteľného zranenia elektrickým prúdom:
1. Vždy po použití vytiahnite výrobok zo zásuvky.

2. Nikdy nepoložte ani neukladajte eFlow na miesto, kde by mohla byť voda, alebo kde by mohol spadnúť do vane, výlevky alebo sa dostať do styku s nejakou kvapalinou. Prístroj sa nesmie položiť či spadnúť do vody alebo inej kvapaliny. Nepoužívajte ho počas kúpania.

3. Nedotýkajte sa prístroja eFlow, ktorý padol do vody alebo inej kvapaliny. Ihneď ho vypnite. Opravujte eFlow LEN po jeho vytiahnutí zo zásuvky.
Aby ste znížili riziko vážneho alebo smrteľného zranenia elektrickým prúdom, ohňom, popálením a riziko poškodenia alebo poruchy prístroja:

4. NIKDY nepoužívajte tento produkt, ak:
a) má poškodené káble alebo zástrčky,
b) nefunguje správne,
c) padol alebo sa poškodil, alebo
d) ak sa do krytu sa dostala nejaká kvapalina

5. VŽDY, keď bol produkt poškodený  alebo správne nefunguje, obráťte sa na servisného technika.  Ak máte podozrenie, že produkt bol poškodený alebo nepracuje správne, zapnite test funkčnosti (nižšie).

VAROVANIE
Používajte eFlow LEN vtedy, keď ho predpísal lekár a LEN s liekmi, predpísanými lekárom pre eFlow. NEPOUŽÍVAJTE žiadne lieky, ktoré nie sú predpísané špeciálne pre eFlow. Použitie neschválených  liekov, alebo liekov, predpísaných pre iný aerosólový prístroj (napr. nebulizátor) môže viesť k vážnemu až smrteľnému zraneniu.

1. Používajte tento produkt len na účel, určený v popise tohto návodu na použitie. Nevhodné použitie môže mať za následok vážne až smrteľné ochorenie alebo poranenie, nevhodnú liečbu alebo škodu na majetku.

2. NEUPUSŤTE ani nevložte žiaden objekt do niektorého otvoru na eFlow.

3. Všetky elektrické káble musia byť mimo vyhrievaných povrchov.

4. NEPREŤAŽUJTE zásuvky v stene, prípadne použite predlžovacie káble.

5. NEPRACUJTE s prístrojom tam, kde sa podáva kyslík v uzavretom prostredí, ako je napr. kyslíkový stan.

6. ODPOJTE riadiacu jednotku pred čistením alebo napĺňaním.  Neprepĺňajte ju.

7. NEROZOBERAJTE riadiacu jednotku. Kontaktujte vaše autorizované stredisko na podporu eFlow (podrobnosti viď zadná strana), ak potrebujete servis.

8. Používajte LEN adaptéry a príslušenstvo, ktoré sú autorizované pre eFlow. Použitie neschválených adaptérov a príslušenstva môže viesť k nevhodnej liečbe, k poraneniu alebo k poškodenie riadiacej jednotky.

9. NESTRIEKAJTE kvapaliny na kryt riadiacej jednotky. Kvapalina môže spôsobiť poškodenie elektrických častí alebo poruchu. V prípade, že sa kvapalina dostane do riadiacej jednotky, vráťte produkt do autorizovaného strediska na podporu eFlow, aby tu prístroj preskúšali a prípadne opravili.

10. eFlow je určený len na použitie pre jedného pacienta. NEPOUŽÍVAJTE eFlow spoločne s viacerými ľuďmi.

11. Na zníženie rizika infekcie, choroby alebo poranenia v dôsledku kontaminácie, po každom liečebnom použití všetky časti prístroja vyčistite a osušte. V záujme správneho vyčistenia prístroja eFlow sa riaďte návodom v časti H.

12. Správne čistenie manuálneho rozprašovača eFlow zabráni upchaniu aerosólovej hlavice. Ak sa aerosólová hlavica upchá, tvorba aerosólového postreku sa zníži alebo zastaví, v dôsledku čoho môže byť liečba neúčinná. Ak sa vyskytne upchanie hlavice, použite na vyčistenie aerosólovej hlavice pokyny v časti H.

13. Po inhalácii nepostačuje vyčistiť len ručný nebulizátor. Aby sa zabránilo vážnemu až smrteľnému ochoreniu, spôsobenému kontamináciou prístroje eFlow, MUSÍTE PRAVIDELNE RUČNÝ NEBULIZÉR  eFlow DEZINFIKOVAŤ. Pozri Časť I – návod na dezinfekciu.

14. Tento výrobok obsahuje malé časti, nebezpečné pre malé deti, ktoré by ich mohli prehltnúť. Spájací kábel prístroja eFlow tiež predstavuje riziko uškrtenia.

15. POČAS LIEČBY NENECHÁVAJTE DETI BEZ DOZORU. KEĎ SA LIEČBA POSKYTUJE DIEŤAŤU, VŽDY JE POTREBNÝ PRÍSNY DOZOR DOSPELÉHO.

16.  Prísny dozor je potrebný, keď tento výrobok používajú fyzicky alebo mentálne postihnuté deti, alebo keď sa nachádzajú v jeho blízkosti.

17. Pred použitím skontrolujte, či je váš prístroj správne zostavený. Všetky časti musia byť spojené a musia pevne držať na svojom mieste. Použitie nesprávne zostaveného prístroja by mohlo zmenšiť alebo odstrániť účinnosť liečby.

18. NEPOUŽÍVAJTE váš prístroj eFlow počas vedenia motorového vozidla alebo v inej situácii, ktorá si vyžaduje vašu sústredenú pozornosť.

ZAČÍNAME

Skontrolujte, či sa vo vašom balení eFlow nachádzajú všetky nasledovné položky:
1. Taška
2. Riadiaca jednotka
3. Spojovací kábel nebulizátora
4. Batérie „AA“
5. Napájací zdroj AC
6a.  Uzáver liekového zásobníka
6b. tesnenie uzáveru liekového zásobníka
7. Aerosólová hlavica
8a.   Liekový zásobník s aerosólovou komorou (8b.)
9.    Respiračný ventil/záklopka
10a.   Náustok s výdychovým ventilom (10b.)
eflow_obr01eflow_obr02


POUŽÍVANIE BATÉRIÍ „AA“

1. eFlow je konštruovaný na používanie batérií alebo na voliteľný zdroj napätia AC. Štyri nové batérie „AA“ zabezpečia približne 1,5 hodiny nepretržitého liečebného používania. Môžete tiež použiť dobíjatelné batérie „AA“.
POZNÁMKA: Odporúča sa mať vždy pri sebe náhradnú súpravu batérií.

2. Otvorte dvierka pre batériu na riadiacej jednotke tak, že položíte palec na vystupujúcu časť  na vstupnom priestore pre batériu a pevne ju stlačte, aby sa dvierka otvorili (Obr. 5).

3. Keď chcete vložiť batérie dnu, umiestnite riadiacu jednotku na plochý, stabilný povrch.

4. Každé miesto na batériu je označené malou značkou, ktorá ukazuje správne uloženie každej batérie (Obr. 6).
eflow_obr06

5. Keď chcete zavrieť dvierka na priestore pre batériu, pritlačte ich, kým nepočujete, že „zapadli“ na miesto.
POZNÁMKA: Nabíjateľné batérie a batérie na jedno použitie sa dosť líšia, pokiaľ ide o skladovateľnosť a výkon. Životnosť 1,5 hodiny vychádza z batérií na jedno použite.
Slabú batériu bude signalizovať dióda LED na riadiacej jednotke červeným svetlom („Flash“) v sekundových intervaloch. Batérie treba vymeniť, inak sa eFlow vypne.

Používanie zdroja napätia AC (nie je súčasťou prístroja)
eflow_obr07
1. Prístroj eFlow sa môže použiť aj so zdrojom napätia AC.  Zdroj napätia AC je zvlášť užitočný ako zálohový zdroj, keď sú spotrebované batérie. Vložte do zdroja napätia AC konektor, ako ukazuje obr. 7.

2. Zdroj napätia AC (obr. 7) sa môže používať s napätím 100-240V a automaticky sa prispôsobí privádzanému napätiu. Môže sa používať na celom svete, ale na použitie mimo USA si vyžaduje kolíkový konektor. Ďalšie kolíkové konektory pre eFlow sú k dispozícii ako príslušenstvo. Uistite sa, že pre výstup striedavého prúdu používate správny kolíkový konektor.

3. Na pripojenie zdroja striedavého prúdu k riadiacej jednotke položte riadiacu jednotku na plochú, stabilnú plochu.
eflow_obr08
4. Kolíkový prívod sa nachádza na spodnej strane dvierok na batérie. Zasuňte guľatý koniec kábla zdroja napätia striedavého prúdu do konektora (obr. 8).

5. Zastrčte zdroj napätia striedavého prúdu do zásuvky v stene (230V v SR).

Montáž ručného nebulizátora eFlow

1. POZOR! DÔLEŽITÉ! Ručný nebulizátor eFlow nie je sterilný. Vyčistite ručný nebulizátor eFlow skôr, ako ho po prvý raz použijete (pozri návod na čistenie v časti H). Prezrite všetky časti, aby ste sa uistili, že sú čisté a nevidno, že by boli poškodené. Nepoužívajte zašpinené alebo poškodené časti.
eflow_obr09
2. Liekový zásobník  a aerosólová komôrka sú spojené pomocou „čapu“. Najprv jemne vytiahnite plochý kolík/tab. na liekovom zásobníku. Tým sa aerosólová komôrka uvoľní tak, že ju môžete otvoriť (obr. 9 a 10).
eflow_obr10
3. Dbajte na to, aby ste sa dotkli LEN vonkajšieho kruhu aerosólovej hlavice z plastu, stlačte dve pružné plastové plôšky po stranách aerosólovej hlavice a pevne hlavicu zasuňte do liekového zásobníka. Mali by ste cítiť, ako sa plôšky pri zasúvaní „zachytia“ (obr. 11, 11a, 11b). UPOZORNENIE: Dajte pozor, aby ste sa nedotkli   kovovej časti aerosólovej hlavice (obr. 12).
eflow_obr11
4. Pripevnite respiračný ventil tak, že ho vtlačíte do drážky na aerosólovej komôrke. Dbajte na správnu orientáciu ventilu. Pomocou jedného prsta na okraji ventilu zatlačte ventil na miesto (obr. 13).
eflow_obr11ab
5. Zatvorte ručný nebulizátor eFlow pritlačením aerosólovej komôrky k liekovému zásobníku, kým nepočujete „cvaknutie“ (obr. 14). Ak nepočuje jemné cvaknutie, otvorte ručný nebulizátor eFlow a uistite sa, že respiračný ventil je v správnej polohe.
eflow_obr12eflow_obr13
eflow_obr14
eflow_obr15
6. Uzáver liekového zásobníka sa skladá z 2 častí: z uzáveru liekového zásobníka a z tesnenia uzáveru liekového zásobníka. Ak chcete odstrániť tesnenie z uzáveru liekového zásobníka, chyťte uzáver oboma rukami tak, že ryhy sú obrátené smerom hore. Pomocou palca stlačte stred uzáveru liekového zásobníka nadol (obr. 15). Ak ho chcete znova vložiť dovnútra, vyrovnajte štyri rýchlo uzávery so štyrmi špičkami a odspodu uzáveru ich pomocou prstov pritlačte. Mali by ste počuť cvaknutie.  Odložte uzáver liekového zásobníka nabok.

UPOZORNENIE: gumový ventil na spodnej strane tesnenia uzáveru liekového zásobníka by mal byť orientovaný čelom hore v tvare „misky:. Tým sa zaistí dobré tesnenie liekového zásobníka.