Formy sociálnej pomoci – viete načo máte nárok?

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Viete načo máte nárok z rôznorodých sociálnych dávok, ak má Vaše dieťa alebo Vy cystickú fibrózu? Článok obsahuje podorobný popis podmienok, za ktorých máte nárok na rodičovský príspevok, peňažný príspevok za opatrovanie, peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov a peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla spolu s vysvetlením pojmov.

Rodičovský príspevok

Je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťa, s dlhodobým nepriaznivým zdravotným stavom do šiestich rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti. O rodičovský príspevok žiada oprávnená osoba ktorou je:

 • rodič dieťaťa
 • osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Výška rodičovského príspevku
je 4400 Sk za kalendárny mesiac a od 1. septembra 2007 je výška príspevku 4560 Sk a poukazuje sa oprávnenej osobe na jej žiadosť na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na území SR alebo v hotovosti ( poštovým okruhom). Príspevok sa vypláca mesačne pozadu a vypláca ho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby.

Podmienky nároku:

 • oprávnená osoba (rodič) poskytuje riadnu starostlivosť aspoň jednému dieťaťu do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobým nepriaznivým zdravotným stavom alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti
 • oprávnená osoba má trvalý alebo prechodný pobyt (týka sa len cudzincov) na území Slovenskej republiky
 • trvalý alebo prechodný pobyt (týka sa len cudzincov)dieťaťa na území Slovenskej republiky

Podmienka riadnej starostlivosti je splnená ak rodič:

1. zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne, to platí aj vtedy, ak

 • dieťa je zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti najviac 90 dní po sebe nasledujúcich,
 • dieťa s dlhodobým nepriaznivým zdravotným stavom navštevuje najviac 4 hodiny denne materskú školu, zariadenie sociálnych služieb alebo iné obdobné zariadenie
 • dieťa navštevuje najviac 4 hodiny denne materskú školu alebo iné obdobné zariadenie, ak jeho rodičia alebo osamelý rodič, ktorý je slobodný, rozvedený, ovdovený sú občania s ťažkým zdravotným postihnutím.

2. počas výkonu zárobkovej činnosti (to platí aj pri poskytovaní starostlivosti dieťaťu s dlhodobo nepriaznivým stavom do 6 rokov jeho veku), štúdia na strednej škole alebo vysokej škole alebo počas vzdelávania a prípravy na vstup na trh práce zabezpečí riadnu starostlivosť o dieťa plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou.

Kde získate žiadosť
Tlačivo žiadosti o rodičovský príspevok môžete získať na ÚPSVaR alebo na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v položke Dávkový informačný servis – DIS www.emloyment.gov.sk
Žiadosť možno vyplniť aj elektronicky na stránke: www.e-služby.gov.sk/isop/app. Takto vyplnenú a odoslanú žiadosť je potrebné predložiť platiteľovi spolu s originálmi dokladov, na porovnanie údajov v žiadosti.

Peňažné príspevky, ktoré môže poberať rodič poskytujúci starostlivosť svojmu chorému dieťaťu upravuje Zákon o sociálnej pomoci č.195/1998 Z.z.

Peňažný príspevok za opatrovanie

Príspevok za opatrovanie sa poskytuje za účelom zabezpečiť pomoc občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanému na celodenné osobné a riadne opatrovanie pri nevyhnutných životných úkonoch uvedených v prílohe č. 1 zákona o sociálnej pomoci a za účelom zabezpečenia príjmu pre opatrovateľa.

Podmienky nároku

 • miera funkčnej poruchy občana odkázaného na opatrovanie je najmenej 50%, – osoba ktorej sa poskytuje opatrovanie je odkázaná na celodenné, osobné a riadne opatrovanie
 • právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu, t. j. úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu občana.

Kto je oprávnená osoba
Oprávnenou osobou na peňažný príspevok za opatrovanie je fyzická osoba, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím ( manželka, manžel, rodičia, náhradní rodičia alebo súdom ustanovený opatrovník, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra, ovdovená nevesta a zať).
Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie, musí mať 18 rokov veku, spôsobilosť na právne úkony a písomný súhlas občana s ťažkým zdravotným postihnutím (to neplatí ak je občanom s ŤZP odkázaným na celodenné opatrovanie maloleté dieťa).

Fyzická osoba, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím môže mať mesačný príjem zo zárobkovej činnosti maximálne vo výške 2 násobku sumy životného minima, t.j. v súčasnosti 10 260 Sk

POZOR!!! Opatrovateľ môže pracovať, ale nie na plný pracovný úväzok a len v čase , v ktorom je ŤZP dieťa v škole a len v prípade, že dieťa navštevuje školu v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne- výška príspevku za opatrovanie je v tomto prípade 5 300 Sk.

Peňažný príspevok za opatrovanie sa nepovažuje za príjem na účely peňažného príspevku za opatrovanie.

Od 1.8.2006 platí za túto osobu poistné na dôchodkové poistenie štát. Peňažný príspevok nepodlieha dani z príjmu fyzických osôb.
Peňažný príspevok možno poskytovať za opatrovanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím staršieho ako 6 rokov.

Výška príspevku

 • základná výška peňažného príspevku za opatrovanie je 6000 Sk mesačne, ak fyzická osoba opatruje jedného občana s ťažkým zdravotným postihnutím a 8000 Sk mesačne pri opatrovaní dvoch, prípadne viacerých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
 • základná výška peňažného príspevku za opatrovanie sa zvyšuje o 1500 Sk mesačne, ak je občanom s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a fyzická osoba – opatrovateľ nemá v čase opatrovania príjem alebo nepoberá dôchodkové dávky.
 • základná výška peňažného príspevku sa znižuje o sumu, ktorá presahuje 1,2 násobok sumy životného minima príjmu občana s ŤZP alebo sa znižuje o sumu, ktorou príjem nezaopatreného dieťaťa presahuje 3 násobok sumy životného minima(3x 5.130Sk=15.390Sk).
 • základná výška peňažného príspevku sa znižuje o 50% dôchodkovej dávky, ak občana s ŤZP opatruje fyzická osoba, ktorá je poberateľom takejto dávky.
 • výška peňažného príspevku sa kráti, ak občan s ŤZP navštevuje rôzne zariadenia, napr. škola, zariadenie sociálnych služieb s denným pobytom v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.
 • výška peňažného príspevku sa kráti o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Uplatnenie nároku na príspevok

 • uplatniť nárok na príspevok si môže oprávnená osoba (napr. rodič dieťaťa s CF)  a to podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu.
 • písomnú žiadosť o peňažný príspevok za opatrovanie si nepodáva opatrovaný občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

K žiadosti je fyzická osoba – opatrovateľ povinný predložiť

 • písomný súhlas občana s ŤZP (z výnimkou maloletých detí a občanov pozbavených spôsobilosti na právne úkony)
 • potvrdenie o príjme občana s ŤZP za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti, ak fyzická osoby nepoberá dôchodkovú dávku,
 • potvrdenie o majetkových pomeroch občana s ŤZP,
 • iné doklady podľa zákona o sociálnej pomoci, ktoré sú podkladom pre rozhodnutie. (správu o zdravotnom stave dieťaťa, lekársky nález na účely zák. o soc. pomoci, ktorý vystaví ošetrujúci lekár (lekár z centra na liečbu CF) dieťaťa. )

Písomné rozhodnutie v konaní o príspevku na kompenzáciu je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny povinný vydať v prípade

 • priznania príspevku za opatrovanie,
 • zamietnutia žiadosti o príspevok za opatrovanie,
 • zníženia alebo zvýšenia príspevku za opatrovanie,
 • odňatia a zastavenia alebo povinnosti vrátiť príspevok za opatrovanie.

Peňažný príspevok za opatrovanie sa prizná a vypláca od začiatku mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o poskytnutie peňažného príspevku za opatrovanie, t. j. odo dňa podania písomnej žiadosti.

Oprávnená osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie je povinná

 • do 8 dní písomne oznámiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na peňažný príspevok za opatrovanie, na jeho výšku a výplatu alebo poskytovanie, lehota 8 dní začína plynúť prvým dňom nasledujúcom po dni, kedy nastala zmena.

Peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov

Kompenzačné príspevky sú finančné príspevky, ktorými štát uhrádza občanom s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) ich zvýšené výdavky ,ktoré majú v porovnaní so zdravými občanmi v oblasti hygieny, diétneho stravovania a prevádzky osobného motorového vozidla

Všeobecné podmienky nároku na kompenzácie zvýšených výdavkov sú:

 • miera funkčnej poruchy občana je najmenej 50%,
 • odkázanosť na jednotlivé kompenzačné peňažné príspevky
 • právoplatné rozhodnutie úradu práce, soc. vecí a rodiny príslušného podľa miesta trvalého pobytu občana s ŤZP o priznaní konkrétneho kompenzačného príspevku

A) Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

Nárok na príspevok

 • nárok na príspevok má občan s ŤZP spĺňajúci všeobecné podmienky a odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie sa poskytuje mesačne vo výške:
1000 Sk pre I. skupinu chorôb a porúch podľa prílohy č. 13 ( cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou)
500 Sk pre II. skupinu chorôb a porúch podľa prílohy č. 13
300 Sk pre III. skupinu chorôb a porúch podľa prílohy č. 13

B) Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na hygienu a ošatenie

 • nárok na príspevok má občan s ŤZP spĺňajúci všeobecné podmienky a odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva
 • výdavky na hygienu sú výdavky súvisiace so zabezpečovaním bežnej osobnej hygieny a hygieny domácnosti v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia občana.
 • výdavky s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia sú výdavky spojené s obnovou a s nákupom predmetov bežnej osobnej spotreby a bytovej spotreby, ktoré sa nadmerne opotrebúvajú v dôsledku chronických stavov a používania technicky náročných pomôcok

Pri ochorení CF sú príčinou zvýšených výdavkov výdavky na dezinfekčné prostriedky (dezinfekcia inhalátora, WC), pracie prostriedky(na bielizeň – pot deti s CF je 5-6x slanší ako u bežnej populácie), na hygienické vreckovky (potrebné pri odhlieňovaní), opotrebovanie šatstva pri častom praní z dôvodu slaného potu.

 • Výška peňažného príspevku je 500 Sk mesačne

C) Peň. príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkou súvisiaci s prevádzkou OMV

Peňažný príspevok súvisiaci s prevádzkou osobného motorového vozidla (OMV) – benzín môže  poberať občan s ŤZP, ktorý:

 • spĺňa všeobecné podmienky
 • je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a
 • je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, alebo
 • nie je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, ale jeho prepravu zabezpečuje fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na vykonávanie prepravy (napr. rodinní príslušníci, priateľ, sused).
 • Výška peňažného príspevku je  900 Sk mesačne

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Podmienky nároku na príspevok na kúpu osobného motorového vozidla (OMV) sú:

 • miera funkčnej poruchy občana je najmenej 50%,
 • odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
 • osobné motorové vozidlo musí byť využívané na prepravu do zamestnania, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb najmenej 2 x do týždňa,
 • miera funkčnej poruchy občana je najmenej 50%,
 • právoplatné rozhodnutie úradu práce, soc. vecí a rodiny príslušného podľa miesta trvalého pobytu občana s ŤZP o priznaní príspevku na kúpu OMV

A) Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

Za občana, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa považuje občan, ktorý nie je schopný:

 • premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť rovnakým spôsobom ako zdravý občan,
 • nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z neho ako zdravý občan,
 • zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy.
 • Výška peňažného príspevku sa určuje percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, maximálne vo výške 200 000 Sk a pri automobile s automatickou prevodovkou 250 000,- Sk

V prípade schválenia peňažného príspevku nesmie byť OMV staršie ako 5 rokov podľa technického preukazu vozidla.

Poznámka: Všetky žiadosti o príspevky sa podávajú písomnou formou. Písomnú žiadosť podáva zákonný zástupca dieťaťa- rodič alebo už dospelý pacient s CF na miestne príslušného ÚPSVR podľa miesta svojho trvalého bydliska. K žiadosti prikladajú potrebné potvrdenia a doklady ( výška príjmu, lekárske nálezy a pod.)

Nárok na príspevky vzniká vydaním právoplatného rozhodnutia ÚPSVR o priznaní jednotlivých príspevkov.